Końcówki i tuleje przeznaczone do naprawy węży hydraulicznych

» Opis zapytania

Nazwa: końcówki i tuleje do węży hydraulicznych
Opis:
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Nr postępowania - GRZ/262/85-SK/2019
Przedmiot zamówienia - końcówki i tuleje przeznaczone do naprawy węży hydraulicznych - zgodnie z załącznikiem
CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ (w PLN) CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM
Warunki płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Termin dostawy - do 14 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Sposób realizacji usługi - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem (faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Oferenta).
Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:
- sprawy formalne - Iwona Rother tel. 32/34-24-269, przetargi@pwik.com.pl
- sprawy merytoryczne - Wojciech Mikoszek tel. 695596296
Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus.
Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Oferty częściowe zostaną odrzucone.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Tryb oceny ofert -
Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.
Sposób zadawania pytań:
- pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty". Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,
- korespondencja prowadzona jest w języku polskim,
- pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00)
Okres związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny. Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - w załącznikach do postępowania.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej www.pwik.com.pl
Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Elementy złączne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się