PIKTOGRAMY, TABLICE INFORMACYJNE - PIKTOGRAMY, TABLICE INFORMACYJNE

» Opis zapytania

Zakup piktogramów i tablic.

PIKTOGRAMY I TABLICA MUSZĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z "WYTYCZNYMI DLA OZNAKOWANIA STAŁEGO STACJI PASAŻERSKICH" - Ipi-2.

Dostawa do magazynu w Opolu Głównym, ul. Struga 1, na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Do realizacji zamówienia, zastosowanie mają zapisy ujęte w Ogólnych Warunkach Udzielania Zamówień (OWUL), stanowiący załącznik do zamówienia.
Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2.

Osoba do kontaktu od strony technicznej Pani Iwona Bakaj nr tel. 775541255.

Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć n/w dokumenty:
1) pełnomocnictwo do złożenia oferty
2) oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego.

Wartość złożonej oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Przy wyborze ofert Zamawiający może zastosować odwróconą ocenę ofert zgodnie z paragrafem 28 Regulaminu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się