Usunięcie drzew i krzewów, jako część robót budowlanych związanych z remontem placu przy budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na wycięciu drzew i krzewów, jako część robót budowlanych związanych z remontem placu przy budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. W ranach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wycięcia i usunięcia wszystkich drzew i krzewów znajdujących się na dziedzińcu Sądu Okręgowego przy ulicy Słowackiego 5. Po dokonaniu wycinki Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia pni oraz korzeni z tego terenu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ, w tym w szczególności w:
- Inwentaryzacji dendrologicznej i projekcie gospodarki drzewostanem- załącznik nr 5 do SIWZ,
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 do SIWZ,
- Przedmiarze robót (przedmiar załączono pomocniczo, stanowić on może jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej - załącznik nr 7 do SIWZ,
- Decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – WUOZ-PT-A.5142.406.2017.RF z dnia 27.11.2017 r.,- załącznik nr 8 do SIWZ,
- Decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – WUOZ-PT-A.5142.406.2017.RF z dnia 21.08.2018 r.,- załącznik nr 9 do SIWZ,
- Decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – WUOZ-ZZ.5146.155.2019.EŚ z dnia 23.05.2019 r.,- załącznik nr 10 do SIWZ,
- Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – WPN.6401.150.2019.KWi z dnia 01.04.2019 r, załącznik nr 11 do SIWZ,
- Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – WPN.6400.18.2019.KWi z dnia 01.04.2019 r, załącznik nr 12 do SIWZ.

Teren, na którym prowadzone będą prace, położony jest na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, Wydziału Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 września 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót objętych wymienioną wyżej dokumentacją oraz wykonanie w ramach ceny ryczałtowej innych niezbędnych czynności pomocniczych w tym:
- zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom sądu na czas prowadzenia prac,
- składowania i wywozu odpadów powstających w trakcie realizacji prac,
- po zakończeniu prac uporządkowania całego terenu.
2. Rozwiązania równoważne:
Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągniecie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwagi na krótki termin realizacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Słowackiego 5
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Sąd Okręgowy
ul. Słowackiego 5
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się