Usługa opieki nad głuszcami (Tetrao urogallus) i dozoru nad Ośrodkiem Hodowli Zachowawczej Głuszców, przeprowadzenia procesu lęgowego głuszców, dozoru nad powierzchniami adaptacyjnymi i opieki nad głuszcami w okresie wsiedleń, realizowana w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa opieki nad głuszcami (Tetrao urogallus) i dozoru nad Ośrodkiem Hodowli Zachowawczej Głuszców, przeprowadzenia procesu lęgowego głuszców, dozoru nad powierzchniami adaptacyjnymi i opieki nad głuszcami w okresie wsiedleń,, realizowana w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II.
W ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu prowadzone są zadania hodowli głuszców w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców Nadleśnictwa Głęboki Bród, w tym proces lęgowy i odchów piskląt, wsiedlania głuszców do środowiska naturalnego Puszczy Augustowskiej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury na powierzchniach adaptacyjnych. Celem powyższych działań jest wzmocnienie populacji głuszców w Puszczy Augustowskiej i zapewnienie długookresowej ochrony dla tego gatunku. W zakresie zadań Wykonawcy będzie zapewnienie dobrostanu głuszców tj. zaspakajanie potrzeb zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, leczenia w porozumieniu z Zamawiającym i wskazanym przez Zamawiającego lekarzem weterynarii w zakresie dostępnym dla Wykonawcy, higieny utrzymania, warunków świetlnych, ochrony przed okaleczaniem, zabezpieczenia przed zagrażającymi im drapieżnikami oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi. Wykonawca będzie realizował wszystkie niezbędne działania związane z prawidłowym dokarmianiem głuszców, podawaniem w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii i Zamawiającym leków i suplementów, sprzątaniem obiektów, w których przebywają ptaki (wybiegi, kurnik, woliery adaptacyjne i hodowlane), dozorem i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów: woliery hodowlane wraz z kurnikiem i przyległym terenem, woliery adaptacyjne wraz z powierzchniami adaptacyjnymi, ogrodzenie wraz z fladrami i pastuchami elektrycznymi, dozór prowadzonego procesu lęgowego, w tym utrzymanie sprzętu we właściwym stanie technicznym, zapewnienie odpowiednich warunków do lęgów w inkubatorach, klujnikach i odchowalnikach, opieka i odchów piskląt od wyklucia do skończenia maksymalnie 4 miesięcy przez pisklę, ale nie później niż do końca sierpnia 2020 roku. Wykonawca będzie we własnym zakresie dokonywał bieżące, drobne naprawy infrastruktury, wynikające z normalnego użytkowania obiektu przez Wykonawcę (tj. Ośrodek Hodowli Zachowawczej Głuszców z uwzględnieniem rozbudowywanej infrastruktury hodowlanej, 3 powierzchnie adaptacyjne z wolierami wsiedleniowymi, sprzęt do procesu lęgowego – inkubatory, klujniki, odchowalniki). W przypadku zaistnienia większych awarii Wykonawca zgłosi je bezzwłocznie do Zamawiającego. W przypadku zaistnienia zjawisk pogodowych, które mogą bezpośrednio zagrozić obiektom, gdzie przebywają głuszce Wykonawca niezwłocznie podejmie działania ochronne (np. odśnieżenie wolier – siatek w przypadku dużych opadów śniegu, kontrola obiektu i podjęcie odpowiednich działań w przypadku wichury itd.). W dozorze obiektów wykonawca będzie wykorzystywał istniejący system monitoringu wizyjnego oraz udostępnione przez Zamawiającego fotopułapki, regularnie tj. co najmniej raz na tydzień przeglądając materiał nagrany na ww. sprzęcie lub w razie potrzeby - oceniając ryzyko wystąpienia jakiegoś zagrożenia (np. stwierdzenie obecności na powierzchniach adaptacyjnych ptaków i ssaków drapieżnych) przeglądając materiał częściej i informując Zamawiającego niezwłocznie o zaistnieniu ryzyka. Ponadto Wykonawca będzie prowadził dziennik hodowli i kontroli na powierzchniach adaptacyjnych i przedstawiał go do kontroli Zamawiającemu raz na miesiąc. Kwestie zdrowotne głuszców będzie konsultował telefonicznie lub podczas wizyt kontrolnych lekarza weterynarii i w uzgodnieniu z nim będzie planował kwartalne lub w razie potrzeby miesięczne harmonogramy karmienia głuszców i działań profilaktycznych lub leczniczych. W przypadku upadku głuszców Wykonawca niezwłocznie dostarczy tuszę głuszca do badań weterynaryjnych do lekarza weterynarii lub w porozumieniu z nim odpowiednio ją zabezpieczy. W trakcie okresu lęgowego głuszców, w porozumieniu z Zamawiającym, Wykonawca utworzy określone stadka zarodowe, następnie będzie monitorował proces lęgowy (z wykorzystaniem monitoringu i fotopułapek). Złożone jaja, wyklute pisklęta będą ewidencjonowane a niewyklute jaja i padłe pisklęta zostaną niezwłocznie przekazane do badań weterynaryjnych i zootechnicznych.
Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekty hodowlane i wsiedleniowe i ich zaplecze techniczne oraz niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia (z wyłączeniem samochodu).
Usługa będzie zlecana każdego miesiąca w zakresie miejsca realizacji i liczby godzin w zależności od liczby głuszców przebywających w ośrodku hodowli i na powierzchniach adaptacyjnych, pory roku, biologii etapu rozwoju głuszców (lęgi, odchów, okres tokowy), nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych. Przewiduje się minimalną liczbę godzin do realizacji 2600 godzin oraz maksymalną 5466 godzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Miejsce realizacji: Nadleśnictwo Głęboki Bród (Leśnictwo Chylinki i Leśnictwo Ostęp), Nadleśnictwo Pomorze (Leśnictwo Dworczysko), Nadleśnictwo Augustów (Leśnictwo Kozi Rynek).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Głęboki Bród 4
Giby 16-506
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
Głęboki Bród 4
Giby 16-506
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się