Płoszenie gołębi na Starym Rynku w Bydgoszczy.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Uprawnienia sokolnicze (Proszę potwierdzić)
zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach a i b rozporządzenia rady (we) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wydawane na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) (Proszę potwierdzić)
decyzję właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydaną w trybie przepisów art. 56 ust. 2 w związku art. 52 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.1614 z późn. zm.) (Proszę potwierdzić)
Referencje (Proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie polega na przeprowadzeniu płoszenia gołębi na Starym Rynku w Bydgoszczy, na powierzchni ok. 1,4 ha, zgodnie z niżej przedstawionym harmonogramem.
ETAP I - płoszenie gołębi miejskich codziennie w godzinach 7.00 – 12.00 oraz 15.00 – 20.00 - przez miesiąc od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniejniż od 01.06.2019 r.
W ramach ETAPU I wyróżnia się dwa pakiety:
pakiet 1: płoszenie w dni robocze - przewidywana liczba dni roboczych 20,
pakiet 2: płoszenie w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta – dalej nazywane „dniami wolnymi od pracy”) – przewidywana liczba dni wolnych od pracy 11.
ETAP II - płoszenie gołębi miejskich dwa razy w tygodniu w dni robocze, w godzinach 7.00 – 12.00 oraz 15.00 – 20.00 przez cztery miesiące – po zakończeniu ETAPU I – przewidywana liczba dni roboczych – 40 lecz nie wcześniej niż od 01.07.2019 r.
Wycena zadania powinna odnosić się do dniapracy, a nie godzin pracy.
UWAGA: wartość zadania zostanie określona w umowie na podstawie niezmiennej ceny jednostkowej podanej w ofercie przez oferenta, na podstawie faktycznie ustalonej liczby dni przewidzianych na realizację zadania (zgodnie z opisem powyżej).
Warunki ogólne.
Płoszenie będzie prowadzone przy pomocy ułożonych do tego celu ptaków z rzędu szponiastych.Płoszenie będzie prowadził sokolnik posiadający wiedzę i doświadczenie w realizacji analogicznych zadań.
UWAGA! Dopuszcza się zwiększenie zakresu zadania w zależności od stwierdzonych potrzeb w drodze aneksu do umowy, przy czym wartość zadań dodatkowych nie przekroczy 30% wartości zamówienia.
3. Postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Termin wykonania zamówienia.
Zadanie powinno być zrealizowane do 30 listopada 2019 r.

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
pakiet 1 – płoszenie w dni robocze,
pakiet 2 – płoszenie w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta).
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawiezaoferowanych cen dla :
- Etap I – pakiet 1,
- Etap I – pakiet 2,
- Etap II.

7. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 14.30.

8. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus, oferty złożone poza platformą nie będą rozpatrywane. O wyborze/odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni po rozstrzygnięciu postępowania poprzez platformę Open Nexus.

9. Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca:

Realizujący zamówienie powinien mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie umożliwiającym samodzielne i rzetelne oraz bezpieczne dla ptaków płoszonych, wykonanie zadania!
Ptaki wykorzystywane do płoszenia gołębi powinny być wyszkolone tak, aby nie atakowały ptaków płoszonych – nie polowały! Składający ofertę powinien przedłożyć dokumenty:
- potwierdzające uprawnienia sokolnicze,
- zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach a i b rozporządzenia rady (we) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wydawane na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.),
- decyzję właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydaną w trybie przepisów art. 56 ust. 2 w związku art. 52 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.1614 z późn. zm.),
- referencje potwierdzające realizacje analogicznych zadań (co najmniej 2).

10. Termin płatności – 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego.
11. Osoby do kontaktów:
Justyna Olszewska - 52-58-58-032
Joanna Mostowska - 52-58-58-873

12. Podstawą do realizacji zlecenia będzie umowa pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Wykonawcą opisanego zadania.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku jeżeli cena ofert przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.

15. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100% całego zamówienia.Bydgoszcz, dnia 20 maja 2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2019 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się