Dostawa chemii przemysłowej produkcji Henkel marki Loctite

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii przemysłowej produkcji Henkel marki Loctite zgodnie z pozycjami w elektronicznym formularzu ofertowym w SWZ. Oferenci, którzy dysponują zamiennikami produktów, będących przedmiotem zamówienia, proszeni są o dołączenie do oferty Formularza cenowego - Załącznik nr 6 do SIWZ, kolumny F oraz G. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy również na zamienniki.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Kartę charakterystyki,
b) Oświadczenie REACH Załączniku nr 7 do SIWZ,
c) Oryginał Oświadczenia o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w SWZ – Załącznik nr 1 do SIWZ.
d) Kartę Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ,
e) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie
ze wzorem w Załączniku nr 5 do SIWZ,
f) Formularz cenowy – Załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku dysponowania zamiennikami).
Dokumenty wymagane w oryginale należy dostarczyć na adres podany w pkt. I ppkt.3.
3. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej zgodnie z pozycjami w elektronicznym formularzu ofertowym w SWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się