DOSTAWA AUTOMATÓW SPADOCHRONOWYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych (nieużywanych) z produkcji 2019 roku automatów spadochronowych zgodnych z normami zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ, na potrzeby 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania:
ZADANIE NR 1 - AUTOMAT SPADOCHRONOWY CYPRES 2 EXPERT
ZADANIE NR 2 - AUTOMAT SPADOCHRONOWY CYPRES 2 STUDENT
Zamawiający nie ogranicza ilości części, w jakich Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych części muszą być kompletne.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w którym zawarte są żądane parametry jakościowe produktów. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w przedmiocie zamówienia, przy czym Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie asortyment o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do asortymentu wskazanego (pożądanego) przez Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 uPzp do wysokości kwoty brutto:
ZADANIE NR 1 – 100 000,00 zł
ZADANIE NR 2 – 5 000,00 zł
a) Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 30.11.2019r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załączniku nr 1 do umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji.
b) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewni bezpłatny transport do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie 31 BLT przy ul. Silniki 1 w Poznaniu (Magazyn ZZLT, budynek nr 171) w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Akcesoria narzędziowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.