Lina do szybkiego desantu osób – FAST ROPE

» Opis zapytania

Nazwa: Lina do szybkiego desantu osób – FAST ROPE
Opis: Lina do szybkiego desantu osób (FAST ROPE) firmy LANEX:
- wyprodukowana ze specjalizowanego włókna poliamidowego BCF
- posiada 8 splotów w okręconych żyłach
- średnica liny 40/44 mm
- długość około 30 m (27,5 m)
- zakończona zaplatanym uchem w tekstylnej osłonie
- posiada zamocowania do śmigłowcowych zaczepów cargo
- pozwala na desant osób z helikoptera w każdym terenie bez potrzeby lądowania
- powinna posiadać dokumentację o producencie z wyraźnie zaznaczoną datą produkcji oraz dołączoną metryczką umożliwiającą dokonywanie wpisów o przeprowadzonych przeglądach (okresowych atestacjach)

Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

REGULAMINOBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃWYSTAWIONYCH PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄPOLICJI W GDAŃSKU
1) Postępowaniarealizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem InternetowejPlatformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniustrony internetowej www.platformazakupowa.pl/, to znaczy, że nie sąprzyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy.
2) Postępowaniawystawiane na Internetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami,które dotyczą zapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne zdokonaniem zakupu. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo ZamówieńPublicznych i możliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bezpodania przyczyny.
3) Składanie ofertpoprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentnośćpostępowania w wyborze ofert.
4) Pełnaspecyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są nastronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzisię na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej zazłożoną ofertę.
5) Podana cena towaru lub usługimusi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztemdostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.
6)Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres conajmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
7) Wybór ofertyZamawiający dokona pisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formieelektronicznej (za pomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawcajest zobligowany do potwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.
8) Terminpłatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacjizamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowowystawionej faktury VAT.
9) Wykonawca gwarantuje, że przyrealizacji dostaw i robót, zaoferowany asortyment lub wykorzystanemateriały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametryokreślone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające zprzepisów prawa.
10) Jeżeli dostarczony towar jestniezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przezdostawcę/wykonawcę ofertą – Wykonawca bezzwłocznie odbierzetowar niezgodny z zamówieniem od Zamawiającego,bądź Zamawiającyodeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11)Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musizakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentomz tego tytułu nie przysługujew stosunku doZamawiającego żadne roszczenie.
12)Zamawiający, w ramach posiadanych środków finansowych, dopuszczamożliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianegoasortymentu.
13) Niezrealizowaniezamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającegodo odstąpienia od zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztówfinansowych i roszczeń ze strony Wykonawcy.
14) Warunkiemzłożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższychwymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne zezłożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptujeprzedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowieniai warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.
Gwarancja min.12 m-cy, instrukcja obsługi w języku polskim
Ogłoszenienie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wrozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i możliwa jestzmiana lub odwołanie ogłoszenia bez podaniaprzyczyny. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć sięwyborem Dostawcy/Wykonawcy,jednak jeśli tak będzie to KomendaWojewódzka Policji w Gdańsku opublikuje za pośrednictwem platformyZakupowej Open Nexus informacje o wyniku. Jeżeli dostarczonytowar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego izłożoną przez Dostawcę/ Wykonawcę ofertą- Komenda WojewódzkaPolicji w Gdańsku odsyła towar na koszt wykonawcy.Realizacjaprzedstawionej oferty odbędzie się po przesłaniu zamówienia dodostawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2019 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Akcesoria narzędziowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się