Zamki SCS Rexes 2 i klucze do zamku SCS

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.
1. Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexuszapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wGorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane ofertyskładane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).
3. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załącznikiwidoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertę godzi się nawarunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
4. Podana przez Oferenta cena musi zawierać wszystkie kosztyrealizacji zamówienia, tzn. cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte wzamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakieOferent uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowegowykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymaganeprzepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne koszty wynikające z obowiązkówokreślonych w zamówieniu i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacjiprzedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpistaraniem Oferenta na jego koszt i ryzyko.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie netto+podatek VAT.
6. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływuterminu składania ofert.
7. Oferent, składając ofertę, gwarantuje, że zaoferowanyprzedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiały iurządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymaganiawynikające z przepisów prawa.
8. W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienialub ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zwróciniezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.
9. PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertęnajkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboruoferty.
10. PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, żeprzeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Oferenta, aOferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku doZamawiającego. 11. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się orazakceptacja niniejszego regulaminu przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczneze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowyregulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania,a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – prosimy nieskładać oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Półwyroby stalowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się