Klucze surowe

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Adres dostawy:
ul. Biskupia 23
80-875 Gdańsk

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (5 dni od otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ
KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU

1) Postępowania realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Postępowania wystawiane na Internetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczą zapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i możliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.

3) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

4) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

5) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie
z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

6) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

7) Wybór oferty Zamawiający dokona pisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (za pomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.

8) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

10) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą – Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem od Zamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

11) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

12) Zamawiający, w ramach posiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.

13) Niezrealizowanie zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i roszczeń ze strony Wykonawcy.

14) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2019 | 09:20


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Półwyroby stalowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się