Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie Parku Miejskiego w Chrzanowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie Parku Miejskiego w Chrzanowie”. Zadanie obejmuje:
a) wycinkę drzew metodą alpinistyczną,
b) pielęgnację drzew metodą alpinistyczną,
c) wycinkę lub pielęgnację krzewów,
d) zrąbkowanie gałęzi,
e) frezowanie pni,
f) pocięcie grubizny na odcinki do 50 cm,
g) przewiezienie jej we wskazane przez Zamawiającego miejsce w przy ul. Leśnej w Chrzanowie,
h) ułożenie grubizny w pryzmy o objętości 5 mp każda,
i) oddanie zrąbków do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów wskazanej w uchwale nr XI/167/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”; w dniu odbioru prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały kart przekazania w/w odpadów, z których Zamawiający wykona kserokopię,
j) rozścielenie ziemi w miejscach po wyfrezowanych pniach,
k) wysianie trawy.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Zał. nr 1a do SIWZ
W okresie realizacji zadania Wykonawca/Podwykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000 zł. Wykonawca posiadający ubezpieczenie, które wygaśnie w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zamiarze kontynuowania ubezpieczenia do końca realizacji zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Aleja Henryka 20
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się