Wykonanie prac pielęgnacyjnych w zieleni na terenie Oddziału Golęcin POSiR w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych w zieleni na terenie północno-zachodniej części Oddziału Golęcin POSiR w Poznaniu, przy ul. Warmińskiej 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. - Przy realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi: usuwania drzew i pielęgnacji zieleni.
Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.
Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, w szczególności: bez adresów, numerów PESEL. Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w umowie zawartej z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
- Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa.
- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania usług polegających na usuwaniu drzew lub pielęgnacji zieleni w innych częściach terenu Oddziału Golęcin POSiR, przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu w zakresie: usunięcia do 15 000,00 m kw2 samosiewów (w tym chwastów) oraz przycięcia do 2 000,00 m2 krzewów. Wartość przedmiotowego zamówienia nie będzie wyższa niż 55 000,00 zł netto, a zamówienie udzielone będzie na warunkach określonych w umowie do zamówienia podstawowego.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, każdy wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Jana Spychalskiego 34
Poznań 61-553
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
Jana Spychalskiego 34
Poznań 61-553
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się