Nadzór archeologiczny

» Opis zapytania

Nazwa: Nadzór archeologiczny
Opis: Proszę załączyć wymagane dokumenty,
o których mowa
w pkt 3.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (10.05.2019 r.- 28.06.2019 r., proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na sprawowanie funkcji nadzoru archeologicznego – I etap inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamkniętej i Dworcowej w Żninie"
1. Wymagania Zamawiającego:
- posiadanie ważnych uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia, określoneprzepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziewictwa Narodowego z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskichi badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na ListęSkarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działańprzy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznychi poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017r., poz. 1265).

2. Szczegółowy zakres prac:
- sprawowanie funkcji nadzoru archeologicznego – I etap inwestycji pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamkniętej
i Dworcowej w Żninie.” – zakres objęty przebudową DW251 w Żninie, zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy nr WU OZ.DB.ZAR.5152.24.1.2019.TZ. op. A-61-2019 z dnia 24.01.2019 r.

3. Wymagane dokumenty:
- uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Ze względu na prowadzenie niniejszego postępowania przy wykorzystaniu Platformy zakupowej Wykonawca składa ofertę w postaci skanu dokumentu, o którym mowa w pkt 3.
5. Termin realizacji usługi: 10.05.2019 r.-28.06.2019 r.
6. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa o dzieło.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się