Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierającychazbest z terenu miasta Bydgoszczy

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Wydział przeprowadzający postępowanie:
Wydział Zintegrowanego Rozwoju
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotemzamówienia jest demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierającychazbest z terenu miasta Bydgoszczy. Zadanie finansowane będzie w ramach dotacjize środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wToruniu.
Dotacjaobejmuje sfinansowanie :
-kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych naterenie miasta Bydgoszczy, transportu odpadów niebezpiecznych z miejscarozbiórki do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienia lub zabezpieczeniaodpadów zawierających azbest, nie więcej niż 800 zł do każdego 1Mgunieszkodliwionych odpadów,
-kosztów transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejscaunieszkodliwienia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierającychazbest, nie więcej niż 500 zł do każdego 1Mg unieszkodliwionych odpadów
Przedmiotzamówienia należy wykonać zgodnie z:
-Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. oodpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992),
- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. ozakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r., poz. 2119),
- Rozporządzeniem MinistraGospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań wzakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania ioczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyrobyzawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów iwarunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.),
- RozporządzeniemMinistra Gospodarki i Pracy z dnia 14października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przyzabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia wzakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824).
Przedmiotzamówienia obejmuje:
A.demontażwyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe faliste i płaskie),transport (właściwe przygotowanie do transportu, załadunek, rozładunek) odpadówniebezpiecznych, unieszkodliwienie ich poprzez właściwe składowanie znastępujących nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczywskazanych w załączniku nr 1.
Do obowiązkówWykonawcy w szczególności należy:
- demontażpłyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich z obiektów budowlanych,zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy, w łącznej ilości do 32,362 Mg, tj. 1 294,48 m2 (przyjęto, iżwaga płyty cementowo azbestowej o powierzchni 1 m2 wynosi 0,025 Mg),z zachowaniem warunków wynikających z obowiązującychprzepisów, przy czym demontaże należy zakończyć do dnia 6 września 2019 r.,
- zabezpieczenie i przygotowanie do transportu wytworzonych odpadówzawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania demontażu azbestum.in. rusztowańtransport(w tym załadunek) odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości do 32,362 Mg, w postaci materiałów izolacyjnych, konstrukcyjnych lub budowlanychzawierających azbest,
- rozładunekww. odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonychczęściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- unieszkodliwienieww. odpadów poprzez składowanie, w miejscu do tego przeznaczonym,
- wykonaniedokumentacji zdjęciowej z realizacji inwestycji.
Zamawiający posiada oceny stanu i możliwościbezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dostarczone przezwłaścicieli nieruchomości oraz kopie zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia robótbudowlanych, pozwoleń na budowę.
B.transport(w tym zabezpieczenie, załadunek, rozładunek) odpadów niebezpiecznych,unieszkodliwienie ich poprzez właściwe składowanie, z terenu nieruchomościwskazanych w załączniku nr 2.
Do obowiązkówWykonawcy w szczególności należy:
-odbiór,w tym przygotowanie do transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami,załadunek odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości do 42,38 Mg, tj. 1695,20 m2 (przyjęto, iż waga płytyazbestowo-cementowej o powierzchni 1 m2 wynosi 0,025 Mg) w postaci materiałów izolacyjnych, konstrukcyjnych lub budowlanychzawierających azbest, zmagazynowanych na terenie ww. nieruchomości,
-transporti rozładunek ww. odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych lub nawydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- unieszkodliwienieww. odpadów poprzez składowanie, w miejscu do tego przeznaczonym,
- wykonaniedokumentacji zdjęciowej z realizacji inwestycji.
PonadtoWykonawca ma obowiązek:
1)dysponowaćpracownikami przeszkolonymi w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracyprzy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
2) zapewnić deponowanie odpadów naskładowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest, zzachowaniem zasady bliskości określonej w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992),
3) posiadaćzezwolenie na transport odpadów w postaci materiałów izolacyjnych,konstrukcyjnych lub budowlanych zawierających azbest, w rozumieniu ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 992), z terminemobowiązywania co najmniej do końca trwania umowy na realizację zadania,
4)uzgodnićindywidualnie z właścicielami nieruchomości terminy wykonania i szczegółowyzakres prac określonych w pkt. A i B i przedstawić Zamawiającemu harmonogramprac w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającegodanych kontaktowych do właścicieli nieruchomości pod rygorem rozwiązania umowy;każdorazowa zmiana terminu prac wymaga zgłoszenia Zamawiającemu najpóźniej w dniupoprzedzającym termin prac, pod rygorem rozwiązania umowy
5) dostarczyć,po zakończeniu prac, każdemu właścicielowi nieruchomości pisemne oświadczenie oprawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, zzachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
6) sporządzićkarty przekazania odpadów zawierających azbest potwierdzające przyjęcie odpadówna uprawione składowisko i dostarczyć jeden egzemplarz Zamawiającemu niepóźniej niż do dnia 10 września 2019 r. Dopuszcza się sporządzenie zbiorczejkarty przekazania odpadów, obejmującej odpady zawierające azbest pochodzące z nieruchomości objętych zamówieniem, przekazane w czasie jednego miesiącakalendarzowego, temu samemu posiadaczowi odpadów, przy czym do kartyprzekazania odpadów, należy załączyć wykaz określający nieruchomości wraz zodebraną z poszczególnych nieruchomości ilością odpadów zawierających azbest,
7) zapewnićmożliwość kontroli zamawiającemu, pod rygorem rozwiązania umowy, w trakcie ustalaniamasy usuwanych odpadów zawierających azbest w dniu odbioru na terenienieruchomości objętych zamówieniem, w godzinach pracy Urzędu Miasta.
Zamawiający zastrzega sobie w okresieobowiązywania umowy prawo do zmniejszenia ilości odpadów zawierających azbestoraz do rezygnacji z realizacji poszczególnych części. Wykonawcy nieprzysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Wykonanie zadaniazostanie potwierdzone przez właściciela nieruchomości oraz przedstawicielazamawiającego w protokole usunięcia azbestu (obejmującym m.in. ilość azbestuzdemontowanego lub odebranego, przetransportowanego i unieszkodliwionego)odrębnie dla każdej nieruchomości oraz w protokole odbioru końcowego zadania.
Formąwynagrodzenia będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie ryczałtujednostkowo-ilościowego.
Wysokośćwynagrodzenia zostanie określona po wykonaniu zadania na podstawie ryczałtowychcen jednostkowych i ilości faktycznie zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
Do oferty należy załączyć następującedokumenty:
a)kopięzezwolenia na przetwarzanie opadów poprzez składowanie odpadów w postacimateriałów izolacyjnych, konstrukcyjne lub budowlanych zawierających azbest, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz.992), z terminem obowiązywania co najmniej do końca trwania umowy na realizacjęzadania lub w przypadku braku zezwolenia na przetwarzanie ww. odpadów poprzezskładowanie należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowyz uprawnionym podmiotem, obejmującej unieszkodliwianie ww. odpadów wraz z kopiąobowiązującej decyzji zezwalającej na składowanie ww. odpadów, z terminemobowiązywania co najmniej do końca trwania umowy na realizację zadania;
b) kopięzezwolenie na transport odpadów w postaci materiałów izolacyjnych,konstrukcyjnych lub budowlanych zawierających azbest, w rozumieniu ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 992), z terminem obowiązywania co najmniej dokońca trwania umowy na realizację zadania
c) oświadczenie, że osoby, które będąuczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zostały przeszklone w zakresiebezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobówzawierających azbest zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem MinistraGospodarki i pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasadbezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobówzawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznegoużytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824).
3. Zamawiający *dopuszcza / nie dopuszcza składaniaofert częściowych.
4. Termin wykonania zamówienia: 10 września 2019 r.
5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
1) Anna Marcinkowska, Inspektor - tel. 52 58 59 270
6.Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:upływa w dniu 10 maja 2019 r. do godz. 14:00
7. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należyprzesłać faxem na nr 52 58 59 266, mailem wzr@um.bydgoszcz.pl lub złożyć pisemniew sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju ul. Grudziądzka 9-15, budynekC, II piętro, pokój nr 206.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się