"Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi".

» Opis zapytania

Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2016, poz.546),
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).
Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zapewnionym przez wykonawcę na terenie miasta Ostrowa
Wielkopolskiego lub w uzasadnionych przypadkach w mieszkaniu świadczeniobiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego – obejmujące w szczególności:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
a) kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych.
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
-pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
-ułatwianie dostępu do edukacji i kultury,
-kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspierającej z osobami bliskimi,
-współpraca z rodziną - kształtnie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej :
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2016, poz. 546 ) między innymi : logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego w zależności od potrzeb
3. Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi - planowana liczba minimalnie 180 godzin maksymalnie 285 godzin zegarowych.
4. Usługa winna być wykonywana w godzinach dopołudniowych i popołudniowych od poniedziałku do soboty przez 6 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt.
5. Wykonawca zamierzający realizować niniejsze zamówienie w lokalach /salach co do którego nie posiada stosunku prawnego do dysponowania tym lokalem/salami przedstawi oświadczenie właściciela lokalu/ sal lub jego dysponenta o ich udostępnieniu do korzystania przy wykonywaniu zamówienia na czas realizacji zamówienia. Wykonawca będący właścicielem lokalu/sal przedstawi akt własności.
Lokal/sale winny być wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce terapeutyczno - dydaktyczne niezbędny do prowadzenia terapii oraz gabinety do terapii indywidualnej.
6. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min 5 osobami, które będą skierowane do wykonania zamówienia oraz, że osoby te posiadają kwalifikacje zawodowe , doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
7. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do realizacji usług to :
-Minimum – 1 osoba – Psycholog,
-Minimum – 1 osoba – Pedagog,
-Minimum – 1 osoba –Logopeda,
-Minimum – 1 osoba –Terapeuta - SI,
-Minimum – 1 osoba –Terapeuta poznawczo – behawioralny.
8. Posiadały udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w zawodzie psychologa, logopedy, pedagoga w placówkach terapii lub w placówkach oświatowych, do której uczęszczają dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi.
9. Zamawiający wymaga aby usługa realizowana była przez osoby biegle posługujące się językiem polskim

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się