DOSTAWA RYBY HANDLOWEJ

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca dostawę jesiotra syberyjskiego handlowego w ilości:
a) zamówienie podstawowe 1 000,00 kg (słownie: jeden tysiąc kilogramów). Waga jednostkowa każdej sztuki od 2 do 5 kg.
b) zamówienie z prawem opcji 1 000,00 kg (słownie: jeden tysiąc kilogramów). Waga jednostkowa każdej sztuki od 2 do 5 kg.
2. Wykonawca do każdej dostawy jest zobowiązany dołączyć aktualne świadectwo pochodzenia i zdrowia dostarczanych ryb, dostosowane do norm prawa krajowego obowiązującego w Polsce (dostarczony weterynaryjny numer identyfikacyjny (dla ryby z Polski) oraz świadectwo zdrowia dla handlu wewnątrzwspólnotowego). Orzeczenie musi być zaopatrzone w datę wykonania badań, wystawione i opieczętowane przez uprawniony organ.
3. Dostarczane ryby muszą spełniać wymogi określone we właściwych normach branżowych i innych właściwych normach – jeżeli normy takie dla danego asortymentu istnieją. To samo dotyczy ich przetrzymywania i transportu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności pracowników lub współpracowników spółki Stawy Milickie S.A., w szczególności zaś ichtiologów lub ichtiopatologów przy załadunkach ryb. Osoby wymienione w zdaniu poprzedzającym są uprawnione do sprawdzania jakości i ilości asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, pobierania próbek tego asortymentu, przeprowadzania niezbędnych badań, podejmowania wiążących decyzji co do sposobu transportu przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP – w zakresie określonym w ust. 1 lit. b).
W przypadku, w którym w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż realizowana umowa wymaga zapewnienia dodatkowej dostawy przedmiotu zamówienia przewidzianego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zamówienie z prawem opcji), powyżej minimalnego wolumenu zamawianego asortymentu wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. W przypadku skorzystania z prawa opcji z asortymentu wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem lub emailem. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne (minimalne), wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Ruda Sułowska 20
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa

» Dane nabywcy

Stawy Milickie S.A.
Ruda Sułowska 20
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.