"Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

» Opis zapytania

Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018, poz.1508 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2017, poz.882 z pózn. Zm.),
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).
Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego – teren miasta Ostrowa Wielkopolskiego – obejmujące w szczególności :
1.Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
a) kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
-samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
-dbałość o higienę i wygląd,
-utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
-wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
-korzystanie z usług różnych instytucji;
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
-pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
-ułatwianie dostępu do edukacji i kultury,
-doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
-kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspierającej z osobami bliskimi,
-współpraca z rodziną - kształtnie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
-w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
-w wypełnianiu dokumentów urzędowych;
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
-w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
-w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
-w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
-w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
-nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
-pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
-zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich , badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,
4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizowaniu drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu,
5. Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - planowana minimalna liczba – 1500 godzin, maksymalna liczba – 2000 godzin.
6. Usługa winna być realizowana w dni robocze w uzasadnionych przypadkach również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
7. Zamawiający wymaga aby usługa była realizowana przez:
a) minimum 10 pielęgniarek, przy czym każda pielegniarka musi posiadać:
-uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki,
-certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-minimum roczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany,
b) minimum 4 pedagogów, przy czym każdy pedagog powinien posiadać:
-dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika lub dyplom kwalifikacyjny,
-certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-minimum roczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany,
c) minimum 1 osoby o innych kwalifikacjach (np. pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, psycholog, logopedę, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta) przy czym każda osoba powinna posiadać:
-dyplom ukończenia studiów lub dyplom kwalifikacyjny,
-certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-minimum półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany.
8. Zamawiający wymaga aby usługa realizowana była przez osoby biegle posługujące się językiem polskim.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.