Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych UAM

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 6.
Zamawiający oczekuje towaru wysokiej jakości w pierwszym gatunku.
Wykonawca musi udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji min.: 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będą uzależnione od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie (w górę lub w dół) w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną.
Wielkość każdorazowej dostawy częściowej wynikać będzie tylko i wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego, zgłoszonych za pomocą pisma, poczty elektronicznej lub faxu. Wyłącza się składanie zamówień w soboty i w niedzielę.
Częściowe zamówienia będą realizowane na podstawie jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni/ do 10dni (maksymalnie 10 dni) roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia częściowego na wniosek osoby uprawnionej przez Zamawiającego.
Termin realizacji dostawy częściowej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert
Cena oferty musi zawierać koszty dostawy oraz transportu przedmiotu zamówienia do magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM wymienionych w załączniku nr 5.
Wykonawca może zaproponować asortyment równoważny do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, który musi spełniać warunki, że jest minimum tej samej klasy, jaką oczekuje Zamawiający, tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę towaru równoważnego, Zamawiający wymaga dostarczenia tegoż towaru w celu sprawdzenia zgodności z towarem opisanym przez Zamawiającego.
Należy wskazać nazwę producenta i typ w kolumnie "Asortyment równoważny" formularza cenowego.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek towaru (op./szt.) celem sprawdzenia jakości - pozycje - 5, 9, 41, 44, 47, 59, 60, 74, 75. W razie wygrania przetargu przez Wykonawcę, próbki danego Wykonawcy pozostają do dyspozycji Zamawiającego przez okres trwania umowy jako towar wzorcowy.
Dostarczone materiały muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
b) muszą być fabrycznie nowe.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się