Wykonanie usługi związanej z wycinką alpinistyczną drzew trudnych

» Opis zapytania

Nazwa: Wycinka alpinistyczna 3 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska z dz. 4/2 w Przejazdowie
Opis: 3 sztuki drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 195cm, 210cm, 285cm
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
- ()
- ()
- ()
Termin realizacji (niezwłocznie od dnia podpisania umowy, maksymalnie do 17 maja 2019 roku)
Warunki płatności (14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Gmina PruszczGdański zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanieusługi związanej z wycinką alpinistyczną drzew trudnych”

Zakres prac: wycinka alpinistyczna 3sztuk drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni mierzonych na wysokości130cm wynoszących 195cm, 210cm, 285cm z terenu działki gminnej o numerzeewidencyjnym 4/2 w Przejazdowie:
̵ robotyprzygotowawcze,
̵ dostarczaniesprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wycinki,
̵ wycinkadrzew (Uwaga: drzewa przeznaczone dowycinki rosną bezpośrednio przy kolektorze sanitarnym)
̵ wywóztransportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie drewna na rzecz Wykonawcy,
̵ odtransportowaniesprzętu i narzędzi,
̵ oczyszczenieterenu po wycince drzew,
̵ wywóztransportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów niestanowiących zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,
̵ zabezpieczeniemiejsca wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA:

1. Drzewa rosnące na terenie nieruchomości będącychwłasnością Gminy stanowią własność Gminy Pruszcz Gdański. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu drewnauzyskanego w wyniku wycinki 3 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska po cenieustalonej przez uprawnionego brakarza, to jest 378,76 zł brutto (kwota łączna za drewno pozyskane zwycinki 3 sztuk w/w topoli).

2. Zakup drewna przez Wykonawcęnastępuje z chwilą wycinki.

3. Ustaloną cenę za zakup drewnaWykonawca jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy nr 94 8335 0003 01165885 2000 0001 w terminie 14 dni od otrzymania fakturyprzez Wykonawcę.

4. Zadzień zapłaty uznaje się dzień, w którym następuje wpływ środków na rachunekbankowy Gminy.

5. Fakturę za sprzedaż drewna Gmina wystawi Wykonawcypo podpisaniu protokołu odbioru usług.

Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacjizamówienia: od daty podpisania umowy do17-05-2019r.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Jedynymkryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł).Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejsząofertę (tj. ofertęz najniższą ceną).

Opis sposobu obliczenia ceny w składanejpropozycji ofertowej: Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

Informacjedotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający zastrzegasobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego ofertazostała wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przezWykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.Niezwłocznie po wyborzenajkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzyubiegali się o udzielenie zamówienia.W przypadku wybraniaoferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminieprzeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.Jeżeli Wykonawca,którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający możewybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bezprzeprowadzenia ich ponownej oceny.

Ofertapowinna zawierać:

1.wypełniony za pośrednictwem platformy Open Nexus Spółka z o.o. formularzcenowy;
2. kopięaktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji działalnościgospodarczej;

3. oświadczenieo posiadaniu wiedzy i doświadczenia tj. - wykaz usług wykonanych a w przypadkuświadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostaływykonane (załącznik nr 1);

4. kopiedokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC.

Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmianylub odwołania niniejszego ogłoszenia;

b) zmianywarunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;

c)unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a takżepozostawienia postępowania bez wyboru oferty;

Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagępodczas oceny ofert.

5. W razie pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Pruszcz Gdański


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się