Dostawa wyposażenia specjalnego - ZP/319/2019

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Regulamin obowiązujący Wykonawcówskładających za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowejoferty realizacji zamówień na rzeczKomendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniustrony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposóbniż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inneniezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, aWykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożonąofertę.

4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musizawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nieponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztówdostawy.

5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.

6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od datyrealizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowowystawionej faktury.

8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robótbudowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały sązgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające zprzepisów prawa.

9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotuzamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróciniezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie zokreślonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP wKielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.

12. Towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony doobrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

13. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie niemusi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tegotytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.

14. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacjaWykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne zezłożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowyregulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania,a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

15. Cena musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

16. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zgodnie z art. 25aust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz.1986 ze zm.) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przezZamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz nie podlega wykluczeniu z postępowaniana podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.
17. Oświadczam, że załączony w postępowaniu projekt umowy został przeze mniezaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarciatej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nieskładać oferty!

Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania oudzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant WojewódzkiPolicji w Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KomendantWojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41349 2010b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie WojewódzkiejPolicji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony InformacjiNiejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2040, 41 349 2092, iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 orazart. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danychosobowych.− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Panadanych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.