Obsługa systemu drenażowego w Parku Źródliska II

» Opis zapytania

[wszelka numeracja zgodna z IDW] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa systemu drenażowego w Parku Źródliska II” w Łodzi (ul. Fabryczna/ ul. Targowa / pl. Zwycięstwa).
3.2 Zamówienie winno być realizowane na zasadach określonych we Wzorze umowy w szczególności w Załączniku nr 1 do umowy.

Załącznikami do Ogłoszenia są:
2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako „wniosek”),
2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2.3.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.3.4 Załącznik nr 4 – Wzór umowy wraz z załącznikami,
2.3.5 Załącznik nr 5 – Formularz cenowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego).
2.3.6 Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawców,
2.4 Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się