Usługa wsparcia w zakresie miękkiego HR

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na bieżącym wsparciu miękkiego HR w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 1. Szczegółowy zakres usługi – obszary objęte zamówieniem:
1.1 Przegląd i aktualizacja obowiązujących procedur wewnętrznych dotyczących polityki kadrowej w CPPC,
1.2 Nadzór i doradztwo w realizacji procesów rekrutacji, w tym udział we wskazanych przez Zamawiającego rozmowach rekrutacyjnych,
1.3 Wsparcie zamawiającego w zakresie rekrutacji i organizacji pracy pracowników tymczasowych,
1.4 Kreowanie i realizacja działań employer brandingowych (budowanie wizerunku pracodawcy),
1.5 Wzmocnienie procedury antymobbingowej,
1.6 Mapowanie kompetencji niezbędnych w CPPC,
1.7 Bieżące rozmowy z pracownikami dotyczące ich rozwoju, satysfakcji i zaangażowania w pracę,
1.8 Przygotowanie, wdrożenie i realizacja innych procesów HR, w tym opracowywanie programów rozwojowych oraz ścieżek kariery dla pracowników,
1.9 Prowadzenie spraw zgłaszanych przez pracowników,
1.10 Doradztwo HR dla kadry menadżerskiej.
2. Organizacja pracy i rozliczanie usługi:
1) W celu organizacji pracy, Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym:
• rocznego planu zadań i tematów strategicznych w zakresie świadczonej usługi,
• miesięcznego harmonogramu zadań, którego wykonanie będzie przedstawione w miesięcznym Protokole odbioru. Zatwierdzony miesięczny Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane zadania w danym miesiącu kalendarzowym. Strony mogą pisemnie (notatką lub elektronicznie) ustalić termin wykonania zadania „ad hoc” poza harmonogramem zadań, które będzie uwzględnione w miesięcznym Protokole odbioru. Jeśli zadanie wykracza poza jeden miesiąc, informację należy uwzględnić w każdym miesięcznym Protokole odbioru, aż do zakończenia realizacji tego zadania.
2) Roczny plan, o którym mowa w ust. 1 tiret pierwsze, Wykonawca przedstawi w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
3) Miesięczne harmonogramy zadań będą przedstawiane do akceptacji do 2 (drugiego) dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, z wyjątkiem miesiąca podpisania umowy.
Wzór harmonogramu zadań stanowi załącznik nr 4 do umowy.
4) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w związku z realizacją usługi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się