Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego – produktu turystycznego województwa łódzkiego – etap II”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji (w tym w szczególności zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie podlegających pozwoleniu na budową bądź pozwolenia na budowę) dla zakresu prac wynikających ze SIWZ, w tym w szczególności z Programu funkcjonalno – użytkowego(dla części I, II, III,))/koncepcji kładki(dla części IV) będącymi załącznikami do SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy i przekaże Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 2.
Zakres Umowy obejmuje w szczególności wykonanie:
- Map geodezyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji zawierające aktualną inwentaryzację stanu istniejącego
- Projekty budowlano – wykonawcze - 5 egz.
- Przedmiary robót - 1egz.
- Kosztorysy inwestorskie - 1 egz.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 egz.
- pozostałych dokumentów, opracowań, analiz, ekspertyz itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

1.3 Projekty, specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót poza formą papierową mają posiadać również formę elektroniczną (pdf) i być przekazane Zamawiającemu protokołem przekazania a dodatkowo kosztorysy w formacie (ath) umożliwiającym ich edycję w programie kosztorysowym Norma Pro.
1.4. Przed wykonaniem projektów Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu koncepcje w celu akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych.
Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części:

I Część – Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Zagospodarowanie turystyczne ”Obszar przy lesie”
II Część - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn Zagospodarowanie turystyczne ”Obszar na wyspie”
III Część - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn Zagospodarowanie turystyczne ”Obszar nad rzeką”
IV Część – Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką

Zakres zamówienia dla każdej części musi również obejmować w szczególności:
1) sporządzenie dokumentacji projektowych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji itp. , na którą składać się będą m.in.:
a) wykonanie, na etapie projektowania, inwentaryzacji geodezyjnych nieruchomości objętych Przedmiotem Umowy (jeśli dotyczy)
b) przez wystąpieniem o wydanie odpowiednich pozwoleń, decyzji itp uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowo – wykonawczych. Przez uzgodnienie z Zamawiającym rozumie się złożenie przez Zamawiającego, na sporządzonej dokumentacji, podpisu Zamawiającego z adnotacją „uzgodniono”,
c) ekspertyzy, badania i analizy niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia.. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania weryfikacji przekazanych danych oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o rozbieżnościach wynikających z przeprowadzonego porównania stanu faktycznego ze stanem wynikającym z przekazanych dokumentów;
d) dokumentacje dla każdej branży (jeśli dotyczy) wraz z wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami itp. dla każdej branży
e) uzyskanie informacji o przebiegu innych instalacji dla danej lokalizacji – celem uniknięcia kolizji bądź wyeliminowania uszkodzeń pozostałych sieci/instalacji.;
f) wykonanie i przekazanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2;
g) zapewnienie wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;
h) kompletowanie wszelkiej dokumentacji w trakcie realizacji usług;
i) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą i zawartej umowy
z podwykonawcą w terminach, o których mowa w § 9;
j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na termin zakończenia;
k) usuwanie wad dokumentacji w terminach przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
l) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. Szkody te Wykonawca obowiązany jest pokryć w pełnej wysokości.
m) pełnienie nadzoru autorskiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe
  • Pozostałe usługi finansowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się