Wykonanie inwentaryzacji zasobów drzewnych terenów dotkniętych klęską wiatrów huraganowych w dniu 17.06.2016r. oraz szkodami od czynników biotycznych i abiotycznych Nadleśnictwa Supraśl zawierającej ocenę stanu lasu oraz określającej zakres niezbędnych działań gospodarczo – ochronnych dla zachowania drzewostanów oraz aktualizacja baz danych wg stanu na 01.01.2020r.

» Opis zapytania

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania przedmiotu.
Inwentaryzację zasobów drzewnych należy opracować w oparciu o zapisy Instrukcji Urządzania Lasu (IUL), wprowadzonej do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.
W ramach opracowywania przedmiotu zmówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
· inwentaryzacji zasobów drzewnych w oparciu o wytyczne zawarte w IUL w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Supraśl na powierzchniach dotkniętych szkodami od czynników biotycznych i abiotycznych na pow. 6 016 ha (Wykonawcy zostanie przekazane opracowanie „Zestawienie powierzchni dotkniętych szkodami od czynników biotycznych i abiotycznych”). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany do (+/-) 25 ha powierzchni opracowania, co pozostanie bez wpływu na wartość zamówienia. Zamawiający w ramach prac przygotowawczych przekaże kopie bazy danych SILP i Leśnej Mapy Numerycznej (LMN) wyeksportowane do programu Taksator;
· pozyskania aktualnej ortofotomapy (Kompozycja RGB + CIR) pokrywającej powierzchnię całego Nadleśnictwa Supraśl, o rozdzielczości terenowej wystarczającej do określenia granic wydzieleń, którą po zakończeniu prac przekaże Zamawiającemu;
· opracowania części planistycznej określającej zadania gospodarcze dla nadleśnictwa;
· aktualizacji bazy danych w oprogramowaniu Taksator;
· aktualizacji leśnej mapy numerycznej zgodnej ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej (SLMN) dla poziomu całego Nadleśnictwa;
· wydruku materiałów dla leśniczych (oddzielnie dla każdego z leśnictw);
· przekazania wersji elektronicznej opracowanych materiałów – nagrane na nośnik optyczny.
2. Informacje szczegółowe dotyczące wykonania przedmiotu.
W ramach inwentaryzacji zasobów drzewnych należy:
· zweryfikować i zaktualizować wskazówki gospodarcze;
· skorygować przebieg granic wydzieleń:
· w drzewostanach przedrębnych, w których powstały powierzchnie odlesione o powierzchni ponad 0,5 ha należy ujmować jako nowe wyłączenia;
· w drzewostanach przedrębnych, wydzielać luki do odnowienia o powierzchni powyżej 10 ar (przy braku odnowień naturalnych);
· na powierzchniach gdzie wykonano zręby o charakterze klęskowym w obrębie oddziału w miarę możliwości łączyć wydzielenia, włączając w nie tzw. firanki i opisując je jako przestoje;
· w wydzieleniach, w których nastąpił spadek zadrzewienia, należy skorygować opis taksacyjny oraz wpisać informację o uszkodzeniu;
· w czasie wykonywania prac terenowych należy ściśle współpracować ze służbą terenową Nadleśnictwa Supraśl – w trakcie trwania prac terenowych Wykonawca zobowiązany jest to zorganizowania spotkania roboczego w terenie;
· po zakończeniu lustracji w terenie należy uzgodnić wydrukowane materiały terenowe, wykazy oraz plany.
3. Podczas opracowania wyników inwentaryzacji należy:
· wykonać ogólny opis stanu lasu;
· dokonać rozliczenia dotychczasowego wykonania prac gospodarczych z uwzględnieniem planu na 2019r.;
· sporządzić wykaz cięć z uwzględnieniem szkód spowodowanych huraganem;
· zaproponować wielkość zabiegów hodowlano-ochronnych w tym: użytki rębne, przedrębne, zestawienie łącznie użytków głównych (opis z uzasadnieniem wraz z tabelami z IUL);
· sporządzić wykazy zmian drzewostanów nowoprojektowanych z drzewostanami ujętymi w PUL wg obrębów leśnych;
· wykonać zestawienie wprowadzonych zmian do poziomu wydzielenia w stosunku do przekazanej Wykonawcy bazy danych.
· wykonać zestawienia zbiorcze zadań z zakresu hodowli lasu (obowiązujący PUL i po aktualizacji).
· Wykonać zestawienie użytków głównych z podaniem zmian (obowiązujący PUL i po aktualizacji).
4. Po zakończeniu prac kameralnych należy:
· dokonać wydruku materiałów dla leśniczych (oddzielnie dla każdego z leśnictw):
· zaktualizowane wydruki opisów drzewostanów dotyczące danego leśnictwa;
· zaktualizowaną mapę gospodarczo – przeglądowa drzewostanów dla zasięgu danego leśnictwa w skali 1:10000 – wykonana w sytuacji, złożona do formatu A4,
· mapa gospodarczo – przeglądowa cięć rębnych dla zasięgu danego leśnictwa w skali 1:10000 – wykonana w sytuacji, złożona do formatu A4
· przekazać materiały bazodanowe:
· baza danych programu Taksator;
· baza danych geometrycznych zgodna z obowiązującym standardem leśnej mapy numerycznej;
· wersje elektroniczne opracowanych materiałów – nagrane na nośnik optyczny.
· Ortofotomapa
5. Parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
Prace objęte zleceniem muszą być wykonane zgodnie z:
• ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
• ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
• ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3.10.2008 r.
• przepisy wykonawcze do ww. ustaw ( w szczególności aktualne Zasady Hodowli Lasu, Instrukcja Ochrony Lasu, Instrukcja Urządzania Lasu stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
• aktualnie obowiązujące w dniu 1 stycznia 2019 Plany Zadań Ochronnych oraz Plany Ochronne dla obszarów Natura 2000 rezerwatów oraz innych form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie o ochronie środowiska.
6. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:
• dokumenty oraz opracowania, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
• materiały źródłowe pozyskane i zlecane podmiotom zewnętrznym do realizacji przedmiotu zamówienia przekazane zostaną Zamawiającemu;
• w trakcie realizacji zlecenia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące wykonywanych prac przez upoważnionych przedstawicieli Nadleśnictwa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Podsupraśl 8
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Supraśl w Supraślu
Podsupraśl 8
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się