Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 35 części.

» Opis zapytania

Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 35 części.
Źródło finansowania (z projektu):
Część 4 – projekt NCN Opus, TKA/BIOST/4,
Część 6 – BIOST/6, Projekt Badawczy Miniatura 2,
Część 7 – Projekt Badawczy Miniatura
Część 18- Projekt Badawczy Opus,
Część 19 – Projekt Badawczy Miniatura
Część 20 – WKD/BIOST/6
Część 35 przedmiot zamówienia jest współfinansowany z projektu:
1/ pt. „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” - nr projektu POWR.03.01.00-00-U089/17,
2/ Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych, POIS.02.04.00-00-0008/17. Infrastruktura i Środowisko, POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania
o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
3/ Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny, POIS 02.04.00-00-0034/18. Infrastruktura i Środowisko, POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane
z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
4/ TKA/BIOST/4, WKD/BIOST/6, BIOST/3, WKD/Projekt Badawczy Miniatura, Projekt NCN OPUS 14 nr 2017/27/B/NZ9/01007, VKCh/POKL/4/2018

Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu
1/ dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 35 do SIWZ,
2/ Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz
z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez Dział Logistyki za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, która będzie wykonywana przez Wykonawcę. Dostawy będą odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 do 13:00, zaś adresy dostaw na terenie miasta Lublina będą wskazywane każdorazowo w zamówieniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3/ Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym
za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę,
4/ Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-35 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie,
5/ Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
6/ Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, złożona ofertą oraz zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami.
7/ Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta przedmiotu zamówienia, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca gwarantuje, że produkty stanowiące przedmiot zamówienia:
1/ spełniają wymagania pozwalające na zapewnienie określonego standardu w zakresie prowadzonych badań laboratoryjnych, oceny ich jakości i wartości badawczej, naukowej
i laboratoryjnej oraz interpretacji i autoryzacji wyników badań wykonywanych przez Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur, w tym np. kalibracji urządzeń,
2/ nie zwiększą kosztów wskutek konieczności powtórzenia badań, nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych przez bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia.
8/ Czas przydatności do użytku dostarczonego przez Wykonawcę drobnego osprzętu laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego w dniu dostawy do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności produktu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, w ramach dostaw częściowych w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od dnia przesłania przez Zamawiającego pisemnego zamówienia.

Kryterium - Termin dostawy częściowej (T) - 40% - oferta będzie punktowana zgodnie z poniższą punktacją:
1-5 dni roboczych- 40 punktów
6-10 dni roboczych- 20 punktów
11-15 dni roboczych- 0 punktów
Powyżej 15 dni roboczych - Oferta zostanie odrzucona
Uwaga! Termin dostawy częściowej należy określić w dniach roboczych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się