Powrót

Wykonanie remontu kapitalnego zestawów tłocznych stanowiących własność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

» Opis zapytania

Wykonanie remontu kapitalnego zestawów tłocznych stanowiących własność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.
Rodzaj procedury: Otwarta
Przedmiot zamówienia: Usługi Wykonanie remontu kapitalnego zestawów tłocznych stanowiących własność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.
Termin realizacji zamówienia: Data rozpoczęcia: 30-09-2019 Data zakończenia: 09-10-2020
Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca przystępując do Postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Dla Część I – 20 000,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, Dla Część II – 20 000,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, Dla Część III – 20 000,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Zamawiającego, zabezpiecze nianależytego wykonania umowy (dalej jako: „ZNWU”) w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Główne warunki finansowania i płatności: Warunki finansowania i płatności określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ
Warunki uczestnictwa:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis maszyn górniczych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się