Polowe prace sejsmiczne 3D Brzezie - Gołuchów

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Polowe prace sejsmiczne 3D Brzezie - Gołuchów. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 2 Wymagania techniczno-metodyczne i nr 3 projekt/wzór umowy.
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest ogólnie dostępna i opublikowana na stronie www.pgnig.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 14.05.2019 12:00PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C6, sala konferencyjna nr 30
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi wiertnicze i wydobywcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się