Obsługa i konserwacja tężni solankowych

» Opis zapytania

[wszelka numeracja zgodna z numeracją w załączniku nr 6 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa i konserwacja tężni solankowych” na terenie parków w Łodzi, w ramach którego Zamawiający przewiduje:
3.1.1 ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – Obsługa i konserwacja tężni solankowej w Parku Podolskim, znajdującej się przy fontannie od ul. Tatrzańskiej,
3.1.2 ZAMÓWIENIE NA PODSTAWIE PRAWA OPCJI – Obsługa i konserwacja tężni:
3.1.2.1 Tężnia solankowa w Parku Podolskim, znajdująca się przy fontannie od al. Śmigłego Rydza
3.1.2.2 Tężnia solankowa w Parku Widzewska-Górka,
3.1.2.3 Tężnia solankowa w Parku Źródła Olechówki,
3.1.2.4 Tężnia solankowa w Pasażu Abramowskiego,
3.1.2.5 Tężnia solankowa w Parku przy ul Leczniczej,
3.1.2.6 Tężnia solankowa w Parku A. Struga.
3.2 Zamówienie winno być realizowane na zasadach określonych we Wzorze umowy w szczególności w Załączniku nr 1 do umowy.
3.3 Przekrój tężni solankowej w Parku Podolskim, znajdującej się przy fontannie od ul. Tatrzańskiej (przekrój A-A i B-B) stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia. Pozostałe tężnie będące przedmiotem zamówienia są zbudowane w analogicznej technologii, z tym że tężnia w pasażu Abramowskiego jest dwukrotnie mniejsza.
3.4 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zmawiającego.
3.5 Zakres prac przy obsłudze każdej z tężni przewidzianych w ramach prawa opcji jest tożsamy z zakresem prac przewidzianym dla zamówienia podstawowego.
3.6 Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnych oświadczeń woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w których ustali zakres rzeczowy zleceń oraz termin wykonania.
3.7 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac w zakresie: pomiar stężenia solanki, kontrola urządzeń tężni (pod względem szczelności), kontrola przepływu solanki (korekta ustawienia zaworów), kontrola koryt tężni (pod względem przepływu i zanieczyszczeń), kontrola zaworu automatycznego uzupełniającego wodę w obiegu, kontrola oświetlenia (jeżeli tężnia jest w nie wyposażona), przygotowanie obiektu do eksploatacji (napełnienie zbiornika solanką, montaż pompy), opróżnienie instalacji i ich odpowietrzenie, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy.
3.8 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania terenu prac dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie prac, o którym mowa w punkcie 3.6. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych.
3.9 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
3.10 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.11 Kod CPV:
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.