Roboty konserwacyjno – naprawcze części wojskowej bocznicy kolejowej nr 214 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjno – naprawcze części wojskowej bocznicy kolejowej nr 214 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji znajduje się poniżej oraz w załącznikach:

a) Przedmiarze Robót - Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 3 do SIWZ
c) Ogólnych warunkach umowy - załącznik nr 9 do SIWZ

UWAGA:
3. Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia i złożenia oferty dokonał wizji lokalnej obiektu w celu sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz w zakresie skalkulowania ceny przez wykonawcę. Obecność na wizji lokalnej będzie pomocna w poprawnym skalkulowaniu ceny oferty przez wykonawcę (dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty).
Zainteresowani wykonawcy przed przystąpieniem do przygotowania ofert mogą dokonać wizji lokalnej. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest pracownik Infrastruktury tel. 261-515-262.
Wykonawcy zainteresowani uczestniczeniem w wizji lokalnej powinni zgłosić się w dniu 24 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 do kompleksu wojskowego Dęblin-Twierdza 08-530 Dęblin, ul. Saperów 5, (brama główna - biuro przepustek).

Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponoszą wykonawcy. Osoby zainteresowane wizją muszą posiadać, przy sobie dowód tożsamości
w celu wystawienia przepustki wejścia na teren kompleksu wojskowego.

Osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione jedynie do udostępnienia terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami, które będą okazywać przedmiot zamówienia nie jest wiążące – wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej. Zakazuje się podczas wizji lokalnej dokonywania zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystaniem aparatów latających.

4. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na obiektach budowlanych i poza ich terenem. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach
(Dz. U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały (złom) Wykonawca własnym transportem przekaże do magazynu Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego mieszczącego się w Dęblinie za pokwitowaniem.

Pozostałe materiały powstałe podczas prac rozbiórkowych, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt przekazać do utylizacji. Utylizacja materiałów nastąpi na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach.

5. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia.

6. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, niezbędnymi do realizacji robót budowlanych, nastąpi Wykonawcy,
w obecności Kierownika budowy i inspektora nadzoru, w ciągu 7 dni (siedmiu dni) od dnia podpisania umowy. Z czynności przekazania terenu budowy sporządzony zostanie protokół, podpisany przez strony.

7. Plan schematyczny części wbk (wojskowej bocznicy kolejowej), na której będą realizowane roboty będzie do wglądu w Infrastrukturze 41Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie lub w Sekcji Obsługi Infrastruktury Dęblin-Twierdza.

8. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy nie zatrudniający cudzoziemców, Wykonawca nie później niż 5 dni (pięć dni) przed dniem rozpoczęcia realizacji robót dostarczy Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach wykaz osób biorących udział
w realizacji umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,
- pesel i miejsce zamieszkania,
- markę i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

9. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego
i planowanie wprowadzenia tych że osób na teren Jednostki Wojskowej, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o takim fakcie nie później
niż 21 dni (dwadzieścia jeden dni) przed planowanym terminem rozpoczęcia prac i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18).
Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:
- imię i nazwisko osoby,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- numer paszportu z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności (kserokopia lub skan),
- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,
- czasookresu wykonania pracy,
- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
Powyższe dane niezbędne są do wydania przepustek umożliwiających wejście na teren wykonania robót. W wykazie osób należy wskazać, które osoby będą realizowały prace,
a które nadzorowały prace.
W dniu zakończenia robót Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się (zdania) wystawionych przepustek.
Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych”. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego nie może wykonywać prac, robót wymagających dostępu do informacji niejawnych.
10. Prace związane z naprawą części wojskowej bocznicy kolejowej nr 214 w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 700 do godziny 1500. Potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 1500 oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do Kierownika Składu w Dęblinie i Dowódcy JW. 3248 Dęblin-Twierdza (Batalion Drogowo – Mostowy - bdm), 08-530 Dęblin, ul. Saperów 5, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.

11. Prace wykonywane poza terenem kompleksu wojskowego mogą być realizowane w czasie dowolnym.

12. Wykonawca będzie korzystał z własnego źródła energii elektrycznej oraz z własnych dostaw wody.

13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac, za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

14. Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania prac do daty odbioru ostatecznego i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych prac Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

15. Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych zobowiązuje się do przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych - w szczególności do utrzymywania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przepisami szczególnymi. Wszelkie posiadane materiały łatwopalne Wykonawca zobowiązuje się składować zgodnie z obowiązującymi przepisami
w taki sposób, by osoby trzecie lub osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania lub niewłaściwego stosowania przepisów przeciwpożarowych odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zostanie zapoznany w zakresie przestrzegania przepisów p.poż. przez przedstawiciela ochrony p.poż.co warunkuje realizowanie prac przy użyciu otwartego ognia. Każde użycie ognia otwartego Wykonawca uzgodni z Inspektorem p.poż. w Składzie Dęblin.

16. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650,
z poźn zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr. 47, poz. 401), z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

17. Wszelkie prace na torach kolejowych i w ich pobliżu muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymagań przepisów BHP. Pracownicy realizujący przedmiot zamówienia powinni być zaopatrzeni w przybory sygnałowe oraz ubiór roboczy identyfikujący Wykonawcę robót. W czasie pracy na torach pracownicy powinni być ubrani w kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego.

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów w czasie wykonywania robót, obciążają Wykonawcę.

18. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót budowlanych.

19. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu. Rozliczenie za roboty budowlane będzie – fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót budowlanych bez wad i usterek. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

20. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie tych robót w całości i skompletowanie dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę ich prawidłowego wykonania. Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Jawnej Zamawiającego, tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (liczy się data wpływu zgłoszenia do Kancelarii Jawnej Zamawiającego). Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni (czternaście dni) od dnia otrzymania zgłoszenia dokona odbioru robót budowlanych, lub też przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby dokonać odbioru końcowego.

21. Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty budowlane wykonane w całości oraz wymagane dokumenty. Odbiór końcowy będzie polegał na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót budowlanych w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

22. Roboty budowlane uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli są one zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót budowlanych, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami inspektora nadzoru.

23. Dokumentem potwierdzającym odbiór końcowy robót budowlanych jest protokół odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń, sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego i podpisywany przez strony umowy.

24. Podpisanie przez strony protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń jest warunkiem dokonania rozliczenia końcowego. Protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej przez wykonawcę.

25. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego (dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, świadectwa jakości dostarczone przez dostawców).

26. Rozliczenie końcowe za wykonane roboty budowlane nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawcę po podpisaniu bez zastrzeżeń przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

27. W terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę zawierającą wynagrodzenie ryczałtowe brutto należne Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów § 13 ogólnych warunków umowy.

28. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze na podstawie końcowego protokołu odbioru robót, bez wad i usterek. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

29. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem określonym w Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązkami określonymi w ogólnych warunkach umowy, wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane.

30.Wymagania dotyczące właściwych wyrobów stosowanych przy realizacji robót.

Wszystkie materiały (nie dotyczy staro użytecznych) zastosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać dokumenty, że są dopuszczone do stosowania w budownictwie w tym aprobaty techniczne, atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2016r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. zm.).

Wykonawca przedstawi certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na wbudowane wyroby i materiały (nie dotyczy staro użytecznych) będących przedmiotem niniejszego zadania, tj.:
- śruby stopowe, łapki, pierścienie sprężyste, nakrętki, śruby łubkowe nowe
i staroużyteczne,
- smary SW i nr 4,
- podrozjazdnice sosnowe typ IB – nowe nasycone,
- podkłady betonowe – staro użyteczne
- podkłady drewniane sosnowe typ IIB nasycone
- wkręty 49A nowe i staro użyteczne.

Materiały staro użyteczne przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

Wykonawca powinien pomocniczo i informacyjnie załączyć do oferty:

31. Wykonawca wraz ze złożeniem oferty (razem z ofertą) zobowiązuje się przedstawić kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, stosując metodę kalkulacji uproszczonej, określając w nim podstawę wyceny, opis, j.m., koszt jednostkowy, wartość podając je w cenie zamówienia netto i brutto. Kosztorys winien obejmować wszystkie pozycje przedmiaru robót wraz z narzutami, opiewający na wartość zgodną z ceną ryczałtową zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

W razie nie wyszacowania przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie ryczałtowej wykonania zamówienia.

Kosztorys ofertowy ma przy cenie ryczałtowej znaczenie pomocnicze i informacyjne.

32. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane oraz aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego:

- kierownika budowy - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności kolejowej
w zakresie kolejowych obiektów budowlanych takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe. Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom. Aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy.

33. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od podpisania umowy,
a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stosując metodę kalkulacji uproszczonej określający podstawę wyceny, opis, j.m., koszt jednostkowy, wartość podane w cenie zamówienia netto i brutto, obejmującego roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia i opiewający na wartość zgodną z ceną ryczałtową, zadeklarowaną przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym.
W razie nie wyszacowania przez Wykonawcę jakiegokolwiek zakresu robót dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że został on przez Wykonawcę ujęty w ogólnej cenie ryczałtowej wykonania zamówienia. Kosztorys winien obejmować wszystkie pozycje przedmiaru robót wraz z narzutami.

34. Rozwiązania równoważne:
34.1.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie numerów katalogowych oraz wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli miałoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oraz odniesienia do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w zakresie wybranych cech zamawiający zaleca aby traktować takie wskazania jako przykładowe tzn., że określają one minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez zamawiającego (mają charakter przykładowy a ich wskazanie w dokumentacji (przedmiarach robót) lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nazwy materiałów i urządzeń, nazwy producentów mają stanowić jedynie podstawę do kategoryzacji zastosowanych materiałów pod względem parametrów technicznych, estetycznych i ekonomicznych) – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę urządzeń lub materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji - Przedmiarze robót lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub ogólnych warunkach umowy - (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w SIWZ i zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

34.2.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby równoważne oraz inne elementy równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego (podstawa art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie wraz z ofertą zestawienia wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazanie ich równoważności w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych
w dokumentacji (przedmiarach robót) lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji technicznej ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.

Wskazane dokumenty muszą zawierać informacje:
-której pozycji dokumentacji opisanej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę dotyczą;
-muszą wskazywać na oferowany równoważny znak towarowy i producenta i muszą wyraźnie wskazywać, że są to dokumenty na potwierdzenie równoważności oferowanych rozwiązań;
-muszą odnosić się do wszystkich parametrów (parametrów równoważności) wskazanych w opisie danej pozycji asortymentowej

Składając ofertę równoważną wykonawca zobowiązany jest, w celu udowodnienia równoważności złożyć wraz z ofertą: karty katalogowe, karty charakterystyki, opisy, zdjęcia, instrukcje obsługi lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego. Wskazane dokumenty muszą zawierać informacje, której pozycji formularza ofertowego dotyczą opisanej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz muszą wskazywać na oferowany równoważny znak towarowy i producenta i muszą wyraźnie wskazywać, że są to dokumenty na potwierdzenie równoważności oferowanych rozwiązań;-muszą odnosić się do wszystkich parametrów (parametrów równoważności) wskazanych w opisie danej pozycji asortymentowej.

34.3. Przedłożony opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnięć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego, wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym.

Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych załącza wraz z ofertą tylko ten wykonawca, który oferuje produkty równoważne, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy.

34.4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy równoważne muszą:
- posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji;
- posiadać stosowne dopuszczenia i atesty

34.5.W przypadku gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje produkty, materiały i inne elementy rozwiązania wskazane w dokumentacji technicznej.
Zamawiający podkreśla, że dokumenty (dowody) mające na celu wykazanie równoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych traktuje jako element (treść) składanej oferty opisujący oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.

35.Wymogi dotyczące zatrudnienia:

35.1 Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących niżej określone czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy

wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach konserwacyjno-naprawczych części wojskowej bocznicy kolejowej Nr 214 w Dęblinie.
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności - na terenie budowy polegające na robotach konserwacyjno-naprawczych części wojskowej bocznicy kolejowej Nr 214 w Dęblinie.
35.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 35.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

35.3 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o którym mowa w art. 29 ust. 3a
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w celu potwierdzenia realizacji przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umów o pracę Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu:
• w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy – oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określone przez zamawiającego w pkt. 35.1. a których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

35.4 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań:

a) Dodatkowo w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wybrane przez zamawiającego z poniżej wskazanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 35.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności o których mowa w pkt. 35.1., a których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

b) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 35.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 35.1 czynności.
W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 35.3 oraz ppkt 35.4. zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

35.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

36. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:

36.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

36.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę
w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) - części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w ogólnych warunkach umowy.

W § 13 ust. 1 lit. b) ogólnych warunków umowy zapisano:
W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane.
W § 13 ust. 1 lit. c) ogólnych warunków umowy zapisano:
Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
W § 13 ust. 2 ogólnych warunków umowy zapisano:
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
W § 13 ust. 3 ogólnych warunków umowy zapisano:
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców
i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia
lub zaniedbania jego własnych pracowników.

W § 13 ust. 4 ogólnych warunków umowy zapisano:
Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę z Podwykonawcą
w formie pisemnej.*

*Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

W § 13 ust. 5 ogólnych warunków umowy zapisano:
W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie wskazanym powyżej, Strony postanawiają, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłoży do akceptacji Zamawiającemu:
1) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania tych robót – na co
najmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiany;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia jej zawarcia lub jej zmiany.

W § 13 ust. 6 ogólnych warunków umowy zapisano:
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

W § 13 ust. 7 ogólnych warunków umowy zapisano:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

W § 13 ust. 8 ogólnych warunków umowy zapisano:
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 19 ust.1 pkt. 7.

W § 13 ust. 9 ogólnych warunków umowy zapisano:
Zamawiający w terminie 7 dni (siedmiu dni) zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ oraz
wymagań określonych w niniejszej umowie i załącznikach do niej;
2) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
3) gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z kosztorysu ofertowego, dostarczonego Zamawiającemu,
4) jeżeli treść projektu umowy lub treść projektu jej zmiany będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

W § 13 ust. 10 ogólnych warunków umowy zapisano:
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany w przewidzianym powyżej terminie, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

W § 13 ust. 11 ogólnych warunków umowy zapisano:

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

W § 13 ust. 13 ogólnych warunków umowy zapisano:
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

W § 13 ust. 14 ogólnych warunków umowy zapisano:
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

W § 13 ust. 15 ogólnych warunków umowy zapisano:
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W § 13 ust. 16 ogólnych warunków umowy zapisano:
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wskazanej w ust. 13, Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej płatności przez Zamawiającego.

W § 13 ust. 17 ogólnych warunków umowy zapisano:
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W § 13 ust. 18 ogólnych warunków umowy zapisano:
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

W § 13 ust. 25 ogólnych warunków umowy zapisano:
Zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania a części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

W § 13 ust. 26 ogólnych warunków umowy zapisano:
Zamawiający w terminie 7 dni (siedmiu dni) zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ oraz wymagań określonych w niniejszej umowie i załącznikach do niej;
2) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
3) gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z kosztorysu ofertowego dostarczonego Zamawiającemu;
4) jeżeli treść tej umowy lub jej zmiany jest niezgodna z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem tej umowy lub jej zmiany;
5) jeżeli treść umowy lub treść jej zmiany będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

37. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane na okres zadeklarowany w formularzu ofertowym określony w pełnych miesiącach. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.

Informacje o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO):

38. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 41. Baza Lotnictwa Szkolnego
w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 – 521 Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,kontakt: tel. 261 517 525 e-mail: przetargi.41blsz@wp.pl, 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Roboty konserwacyjno – naprawcze części wojskowej bocznicy kolejowej nr 214 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 16/19/N prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

38.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego–załącznika nr 1 do SIWZ).

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta z wykonawcą po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Formalności z tym związanych dopełni osoba odpowiedzialna za realizację umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się