Wymiana napędów Chemar wraz z armaturą odcinającą na stanowiskach przeciwpożarowych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.

» Opis zapytania

Nazwa: Wymiana napędów Chemar wraz z armaturą odcinającą na stanowiskach przeciwpożarowych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu w załączonym SIWZ.
Ilość: 1 [robota budowlana]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Proszę potwierdzić, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (wzór Umowy) )
Dowód wniesienia wadium (proszę dołączyć skan , zgodnie z pkt 11 Dz. III SIWZ)
Wizja lokalna (Proszę potwierdzić, )
Aktualny KRS, bądź wydruk z CEiDG (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 1 Dz. III SIWZ)
Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2 Dz. III SIWZ.)
Wykaz Zamówień (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3 lit.a) Dz. III SIWZ (zgodnie ze wzorem określ. w Załączniku nr 5 do SIWZ).)
Wykaz wykwalifikowanej kadry technicznej (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3 lit.b) Dz. III SIWZ.)
Informację z banku/banków o posiadaniu środków na realizację zadania (30% złożonej oferty) (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 4 Dz. III SIWZ.)
Formularz Ofertowy (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 5 Dz. III SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ).)
Oświadczenie Wykonawcy (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 6 Dz. III SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ).)
Szczegółowa kalkulacja ceny ofertowej (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 7 Dz. III SIWZ)
Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Proszę dołączyć skan , zgodnie z pkt 1.2 ppkt 8 Dz. III SIWZ)
Oświadczenie Podwykonawcy o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji do realizacji zadania lub oświadczenie, że oferent wykona zadanie własnymi siłami (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 9 Dz. III SIWZ)
Oświadczenie, jeżeli oferent zamierza zatrudnić do realizacji zadania osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego (Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 10 Dz. III SIWZ)
Pełnomocnictwo (proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1. ppkt 1 Dz. III SIWZ)
Wykaz Podwykonawców (proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 4 Dz. III SIWZ (zgodnie ze wzorem określ. w Załączniku nr 4 do SIWZ))
Umowa spółki cywilnej (Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 6 Dz. III SIWZ)
Umowa konsorcjum (Jeżeli Wykonawca działa w Konsorcjum, zgodnie z 1.5 Dz. III SIWZ)
Inny (opcjonalnie)
Gwarancja na prace objęte zakupem ()
Gwarancja na dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały ()

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt p. poż.
  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się