Zakup wraz z dostawą wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy Grębocice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy Grębocice w łącznej ilości 6743 Mg wraz z dostawą w miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy lub sołtysa danej wsi.
Zakres zamówienie obejmuje:
- dostawę nawozu wapniowo-magnezowego odmiany 05 o minimalnej zawartości składników nawozowych CaO + MgO 45% w tym MgO 15 % w ilości 6743 Mg, spełniające wymagania dotyczące tlenku wapnia i składu granulometrycznego określone w załączniku Nr 6 Tab. 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 183 poz.1229);
- koszty dostawy wapna we wskazane miejsca, koszty załadunku, rozładunku ponosi Wykonawca dostawy;
- wapno nawozowe musi zawierać atesty wydane na podstawie badań wykonanych przez akredytowane laboratorium. Atesty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu dostawy oraz załączy do faktury po zakończeniu realizacji zadania.
- Dostawa powinna być realizowana samochodem samowyładowczym o ładowności do 26 Mg.
- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wapno luzem również do odbiorów o małym tonażu (poniżej 26 Mg).
- Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy szczegółowy, imienny wykaz rolników z terenu Gminy Grębocice z określeniem ilości, do których należy dostarczyć wapno nawozowe.
- Wykonawca zobowiązany jest to dostarczenia wapna dla poszczególnych rolników wskazanych przez Zamawiającego zgodnie wykazem w ilości ok. 119 rolników. Do zrealizowania ww. celu Wykonawca będzie wspomagał się osobami upoważnionymi przez Zamawiającymi oraz sołtysami.
- potwierdzeniem dostarczenia wapna nawozowego będzie wystawiony przez Wykonawcę dowód WZ zawierający: datę dostawy, nazwę Wykonawcy, imię, nazwisko i adres rolnika, rodzaj wapna i ilość należnego wapna, cenę i wartość w zł. Dokument WZ powinien być wystawiony w trzech egzemplarzach i potwierdzony przez rolnika podpisem. Jeden egzemplarz WZ dla Wykonawcy, jeden dla rolnika, jeden dla Zamawiającego (załączony do faktury wystawionej przez Wykonawcę).
- Podstawą do wypłacenia należności za wykonanie zamówienia będzie faktura VAT wystawiona dla Gminy Grębocice i załączone do faktury dowody WZ oraz atesty.
- Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia badań dostarczanego przez Wykonawcę wapna w trakcie realizacji zadania.
- Podaną ilość wapna należy traktować jako szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów wapna bez jakichkolwiek konsekwencji.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu dostaw.
- Podaną ilość odbiorców nawozu należy traktować jako szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości rolników w czasie obowiązywania umowy jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się