Zabezpieczenie medyczne w składzie: karetka pogotowia, ratownik medyczny, kierowca - ratownik medyczny dla imprez związanych z obchodami Dnia Hutnika 2019 tj. Karczma Piwna w dniu 17.05 i Międzyoddziałowy turniej piłki koszykowej w dniu 18.05

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia opieki medycznej podczas imprez związanych z obchodami Dnia Hutnika 2019r. wymienionych poniżej:

1.
Hutnicza Karczma Piwna HM Głogów
Termin karczmy: 17 maja 2019r. od godz. 17:30 do godziny 22:30 (5 godzin)
Miejsce: Oberża Leśna Dolina, 67-200 Leśna Dolina
Wymagane zabezpieczenie medyczne w składzie: karetka, ratownik medyczny, kierowca – ratownik.

2.
Międzyoddziałowy Turniej piłki koszykowej KGHM Polska Miedź S.A. o Puchar Dyrektora Naczelnego Oddziału Huta Miedzi „Głogów”
Termin turnieju: 18 maja 2019r. od godz. 9:00 do godziny 15:00 (6 godzin)
Miejsce rozgrywania turnieju:
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich,
Plac Mieszka I nr 22 (Osiedle Piastów II) w Głogowie.
Wymagane zabezpieczenie medyczne w składzie: karetka, ratownik medyczny, kierowca – ratownik.

Istotne warunki:
1. Terminy realizacji zlecenia: podane w zestawieniu powyżej.
2. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto za godzinę zabezpieczenia medycznego w składzie: karetka pogotowia, ratownik medyczny, kierowca - ratownik medyczny dla imprez związanych z obchodami Dnia Hutnika 2019.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zwane Całkowitym Wynagrodzeniem Umownym Netto płatne będzie po wykonaniu usługi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony mogą stosować kary umowne.
a) za opóźnienie w wykonaniu zakresu przedmiotu zlecenia w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w zestawieniu
b) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 15% Wynagrodzenia Umownego za odstąpienie lub zaniechanie przez Wykonawcę realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
c) Zamawiający może być obciążony przez Wykonawcę karą umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Za, w wysokości 15% CWUN.
4.1 Zamawiający może zostać obciążony przez Wykonawcę karą umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto.
4.2 Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego i rzetelnego wykonania usługi.

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dział Administracyjny, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe

» Dane nabywcy

Dział Administracyjny


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się