Zapobieganie bezdomności psów na terenie Otwocka wraz z opieką.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, opieka nad bezdomnymi psami.
3.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Odławianie i transport bezdomnych psów z terenu Miasta Otwocka do schroniska za pomocą urządzeń i środków, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
a) Odławianie i transport psów do Schroniska odbywać się będzie w systemie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
b) Schronisko znajdować się będzie maksymalnie w odległości 75 km od granic Miasta Otwocka.
c) Na terenie Schroniska znajdować się będzie całodobowa lecznica weterynaryjna.
2) Wyłapywanie, transport i przyjmowanie do schroniska, bezdomnych psów wyłącznie na wezwanie Komendy Powiatowej Policji w Otwocku lub wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka,
3) Odławianie psów przez Zamawiającego nastąpi w możliwie jak najszybszym terminie jednak nie dłużej niż w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przekazanego przez osoby,
o których mowa w ust. 2
4) Opiekę nad psami z terenu Miasta Otwocka, umieszczonymi w schronisku poprzez zapewnienie tym psom właściwych warunków sanitarnych, bytowych i pomocy weterynaryjnej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, do czasu przekazania psa właścicielowi lub naturalnego zgonu bądź eutanazji, obejmujące:
a) zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania psów,
b) znakowanie (chipowanie) w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację psów odebranych lub przyjętych z terenu Miasta Otwocka,
c) wyżywienie psów wg obowiązujących norm,
d) opiekę nad psami, w tym opiekę weterynaryjna obejmująca:
• czternastodniową kwarantannę,
• odrobaczanie,
• sterylizację lub kastrację,
• chipowanie,
• odpchlenie,
• eutanazję/zgon,
• utylizację,
• usypianie ślepych miotów,
• szczepienie wg programu szczepień ustalonego przez lekarza weterynarii, leczenie,
e) Poszukiwanie nowych właścicieli dla psów odłowionych z terenu Miasta Otwocka oraz przekazywanie tych psów do adopcji osobom zdolnym zapewnić im właściwą opiekę
i należyte warunki utrzymania, w tym:
• sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę,
• zawieranie umów z osobami adoptującymi.
f) Prowadzenie ewidencji przyjętych lub odebranych psów z terenu Miasta Otwocka.
g) Wykonawca zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Prezydentowi Miasta Otwocka comiesięcznych sprawozdań do 10-go dnia każdego miesiąca następnego, zawierających następujące informacje:
• ilość psów odłowionych z terenu Miasta Otwocka,
• ilość psów przyjętych oraz przebywających w schronisku,
• ilość psów uśpionych lub padłych,
• ilość psów odebranych przez odnalezionego właściciela (wraz z danymi osobowymi właściciela),
• ilość psów oddanych do adopcji (wraz z podaniem danych osobowych osób, którym przekazano psa),
• ilości wykonanych sterylizacji/kastracji oraz chipowania psów przebywających
w schronisku oraz właścicielskich z terenu Miasta Otwocka.
5) Sterylizację bądź kastrację, chipowanie i rejestrację właścicielskich psów z terenu Miasta Otwocka. (Usługa kierowana do wszystkich mieszkańców Otwocka, którzy mają psa).
a) Gabinet weterynaryjny w którym będą wykonywane usługi sterylizacji, kastarcji, chipowania i rejestracji zwierząt właścicielskich będzie znajdował się na terenie Miasta Otwocka.
6) Bieżące przekazywanie Zamawiającemu do zamieszczenia na stronie internetowej www.otwock.pl/ochronasrodowiska/zwierzeta, informacji o wyłapanych bezdomnych psach, przyjętych do schroniska, odebranych przez właścicieli oraz tych, które poszły do adopcji.
7) Zamieszczanie na bieżąco na stronie internetowej oferenta informacji
o wyłapanych bezdomnych psach, przyjętych do schroniska, odebranych przez właścicieli oraz tych, które poszły do adopcji.
8) Współpraca z Miastem Otwock w zakresie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2019 roku”.
9) Przyjmowanie do schroniska psów po osobach zmarłych oraz od osób ciężko
i przewlekle chorych, nie mogących zapewnić zwierzętom opieki z terenu Miasta Otwocka.
10) W przypadku odławiania i odbioru matki z młodymi koszty dojazdu i odłowienia będą liczone jak za 2 dorosłe zwierzęta, natomiast w przypadku kilku młodych bez matki, koszty liczone jak za 1 dorosłe zwierzę.
11) Zadanie będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi
w szczególności w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122), ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.
z 2004 r. Nr 158, poz. 1657).
3.2. Zapewnienie łączności z osobą nadzorującą sposób realizacji zadania będący przedmiotem zamówienia.
3.3. Współpraca z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu umowy.
3.4. Rozliczenie wykonanych usług następować będzie w oparciu o zaoferowane przez Wykonawcę
w ofercie przetargowej ceny brutto:
1) Za jednorazowe odłowienie, transport i przyjęcie bezdomnego psa z terenu Miasta Otwocka,
w tym:
a) wyżywienie wg. obowiązujących norm
b) opiekę nad psami w tym opiekę weterynaryjną, obejmującą:
• czternastodniową kwarantannę
• odrobaczanie
• sterylizacje/ kastracje
• chipowanie
• odpchlenie
• szczepienie wg programu szczepień ustalonego przez lekarza weterynarii
c) poszukiwanie nowego właściciela oraz przekazanie zwierzęcia do adopcji osobom zdolnym zapewnić im niezbędną opiekę i należyte warunki utrzymania w tym:
• sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę,
• zawieranie umów z osobami adoptującymi.
2) Za jednorazowy zabieg eutanazji i utylizacji zwłok
3) Za jednorazowe uśpienie ślepych miotów
4) Za jednorazowy zabieg sterylizacji ( usługa dla zwierząt właścicielskich)
5) Za jednorazowy zabieg kastracji ( usługa dla zwierząt właścicielskich)
6) Za jednorazowe elektryczne znakowanie i rejestracje (usługa dla zwierząt właścicielskich)
3.5. Ceny, o których mowa w punkcie 3.6. skalkulowane przez Wykonawcę powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, który został określony
w punkcie 3.1.
3.6. Zakres prac przewidywany do wykonania w okresie obowiązywania umowy:
1) Jednorazowe odłowienie, transport i przyjęcie dorosłego psa z terenu Miasta Otwocka,
Ilość: 65
2) Jednorazowe odłowienie, transport i przyjęcie szczeniaka do 5 miesięcy z terenu Miasta Otwocka,
Ilość: 3
3) Jednorazowe odłowienia, transport i przyjęcie psa z terenu Miasta Otwocka, który zostanie odebrany przez właściciela w przeciągu 14 dni:
Ilość: 10
4) Za jednorazowy zabieg eutanazji i utylizacji zwłok
Ilość: 2
5) Za jednorazowe uśpienie ślepych miotów
Ilość: 2
6) Za jednorazowy zabieg sterylizacji ( usługa dla zwierząt właścicielskich)
Ilość: 40
7) Za jednorazowy zabieg kastracji ( usługa dla zwierząt właścicielskich)
Ilość: 40
8) Za jednorazową usługę elektronicznego znakowanie i rejestracji (usługa dla zwierząt właścicielskich)
Ilość: 180
3.7. Zamawiający zastrzega sobie, że zakres prac, o którym mowa w punkcie 3.6. nie jest obligatoryjny i może ulec zmianie w toku realizacji umowy w zależności od potrzeb.
3.8. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej ilości prac wykonanych w okresie obowiązywania umowy. Umowa zostanie zawarta na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 225 000,00 zł brutto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej 5
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Otwock
ul. Armii Krajowej 5
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się