Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Głusko w sezonie łowieckim 2019/2020

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie
z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu obsługi polowań indywidualnych i zbiorowych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Głusko w sezonie łowieckim 2019/2020.
Obsługa polowania indywidualnego obejmuje:
1. zapewnienie podprowadzających z uprawnieniami selekcjonerskimi (dotyczy samców zwierzyny płowej) lub uprawnieniami podstawowymi (w pozostałych przypadkach) wraz z dojazdem podprowadzającego do miejsca zakwaterowania myśliwego i z powrotem (wyjście ranne
lub wieczorne w łowisko). Podprowadzający mają czuwać nad prawidłowością wykonania odstrzału oraz przestrzeganiem przepisów
o warunkach wykonywania polowania,
2. preparację trofeów (poroża samców zwierzyny płowej oraz oręży dzików): wygotowanie, oczyszczenie łba z tkanki mięsnej oraz wybielenie
i dostarczenie oczyszczonego trofeum przed zakończeniem pobytu myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał,
3. Wyciąganie i załadunek tusz (jeleni, sarn, dzików) z miejsca polowania, transport do punktu skupu i rozładunek w punkcie skupu (ryczałt za sztukę.
Obsługa polowania zbiorowego obejmuje:
a) zapewnienie odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania zwierzyny
(w tym osobę do patroszenia zwierzyny). W zależności od wielkości grupy, co najmniej 5-13 naganiaczy. O ilości naganiaczy w danym dniu polowania decyduje zlecający;
Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy
w szczególności:
 punktualne zgromadzenie podległych osób i właściwie ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu
 sporządzenie listy naganiaczy biorących udział w polowaniu i dostarczenie jej przed odprawą prowadzącemu polowanie
 wyposażenie naganiaczy (i inne osoby wg potrzeb) w kamizelki odblaskowe, a także dbałość o ich używanie podczas całego polowania aż do ogłoszenia jego zakończenia
 zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia apteczki
 zabezpieczenie innych materiałów (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, worki na narogi, linki do ściągania zwierzyny itp.)
b) zapewnienie odpowiedniej liczby psów myśliwskich do wypłaszania zwierzyny.
W zależności od wielkości grupy, co najmniej 6-8 psów. O ilości psów
w danym dniu polowania decyduje zlecający;
c) zapewnienie środków transportu dla myśliwych w łowisku.
W zależności od wielkości grupy, co najmniej 3 samochody (min. 4 –osobowe) dostosowane do jazdy w terenie, posiadających aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW.
O ilości samochodów w danym dniu polowania decyduje zlecający;
Kierujący pojazdem obowiązkowo musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi i przewozu osób.
d) zapewnienie wyżywienia dla myśliwych i gospodarzy polowania;
e) patroszenie (wyłącznie przez osoby przeszkolone weterynaryjnie lub pod ich nadzorem) wraz z dostarczeniem patrochów do miejsca odbioru do utylizacji;
f) przygotowanie miejsca pokotu (ułożenie stroiszu, rozpalenie ogniska, zabezpieczenie ubitej zwierzyny przed uszkodzeniem przez psy, zanieczyszczeniami przez owady);
g) zapewnienie oprawy muzycznej;
h) zapewnienie środka transportu (samochód wraz z przyczepką - ze stelażem do podwieszania) do przewozu ubitej zwierzyny z miejsca polowania do miejsca pokotu, a następnie do wyznaczonego punktu skupu, rozładunek tusz w punkcie skupu oraz pomoc przy ważeniu;
i) preparację trofeów (poroża samców zwierzyny płowej oraz oręży dzików): wygotowanie, oczyszczenie łba z tkanki mięsnej oraz wybielenie i dostarczenie oczyszczonego trofeum przed zakończeniem pobytu myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał;

2) Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Głusko 19
Dobiegniew 66-520
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Głusko
Głusko 19
Dobiegniew 66-520
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się