Usunięcie drzew z terenu działek 53/2 i 63 obręb Żuków

» Opis zapytania

Miejsce wykonania zamówienia:
Działki ewidencyjne o nr 63 i 53/2 obręb Żuków (gmina Polkowice) - teren prywatny.

Zakres rzeczowy:
1. Wycinka uschniętych drzew ujętych w protokole spisanym na okoliczność oględzin drzew do wycinki w dniu 7 listopada 2018 r. (skan fragmentu protokołu w Załącznikach dla Oferentów), rosnących na nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 63 położonej w obrębie Żuków, gmina Polkowice, a także pozostałych drzew uschniętych, znajdujących się na ww. nieruchomości, niewymagających zgłoszenia organowi właściwemu w sprawach usunięcia drzew, w terminie do dnia 7 maja 2019 r.
2. Wycinka uschniętych drzew ujętych w protokole spisanym na okoliczność oględzin drzew do wycinki w dniu 22 lutego 2019 r. (skan fragmentu protokołu w Załącznikach dla Oferentów), rosnących na nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 53/2 położonej w obrębie Żuków, gmina Polkowice, a także pozostałych drzew uschniętych, znajdujących się na ww.nieruchomości, niewymagających zgłoszenia organowi właściwemu w sprawach usunięcia drzew, w terminie do dnia 21 maja 2019 r.
3. Pocięcie usuniętych drzew (drewna)na odcinki o długości 1 m i ułożenie ich na ww. nieruchomościach wraz z gałęziami i czubami w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości, w terminie do dnia 21 maja 2019 r.
4. Usunięcie karpin po wycince uschniętych drzew na ww. nieruchomościach i złożenia ich w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości, w terminie do dnia 21 maja 2019r.
5. Wyrównanie terenu po zakończeniu prac związanych z usunięciem drzew i karpin, w terminie do dnia 21 maja 2019 r.

Inne warunki:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywanym zadaniem, a w szczególności:
a) zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,
b) utrzymania miejsca prowadzenia prac w należytym porządku,
c) ewentualnego uszkodzenia nawierzchni dróg, ogrodzeń, linii kablowych, budynków i innych urządzeń znajdujących się w pobliżu wycinki drzew,
d) uprzątnięcia drzew, karpin, czubów i gałęzi,
f) wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wycinki drzew osobom trzecim.

2. Wykonawca ponosi koszty skutków związanych z omyłkowym wycięciem drzew nie objętych zadaniem, tj. drzew, na które wymagana jest decyzja na usunięcie drzew i krzewów.

3. Przed usunięciem drzew należy stwierdzić czy drzewa są zasiedlone przez ptaki. W przypadku stwierdzenia, że drzewo jest zasiedlone przez ptaki należy odstąpić od wycinki tego drzewa.

Termin wykonania: do 21.05.2019 r.

Wizja lokalna
1. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać dodatkowe informacje na wizji lokalnej, która w tej sprawie zostanie zorganizowana w dniu 17.04.2019 r. o godz. 12:00.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej należy dokonać mailowo na adres: mateusz.malczewski@kghm.com lub telefonicznie na nr telefonu 767479301 lub przesłać drogą elektroniczną w SWZ.
3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Wykonawcy zostanie podana informacja, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie oraz miejsce zbiórki – rozpoczęcia wizji lokalnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się