Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników, poboczy, rowów dróg wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2019 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników, poboczy, rowów dróg wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2019 roku”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie, 77.31.40.00-4 – Usługi utrzymania gruntów, 77.31.41.00-5 – Usługi w zakresie trawników, 77.31.20.00-0 – Usługi w zakresie usuwania chwastów, 45.11.27.10-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zakresie dróg wojewódzkich na terenie powiatu oleśnickiego. 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie działania Obwodu Drogowego w Oleśnicy i Obwodu Drogowego w Sycowie. 4. Usługi będą polegały na: wykaszaniu trawników, poboczy, rowów wraz z wycinką krzaków i samosiejek krzaków oraz z obkoszeniem znaków, barier energochłonnych przy drogach wojewódzkich nr 340, 451, 396, 368, 373, 448, 449, w szczególności: ZADANIE NR 1: Pozycja: Nr drogi: Lokalizacja: Szerokość koszenia: Szacunkowa ilość koszenia [m2]: 1) 396 – Od drogi nr 451 do granicy powiatu oleśnickiego; 5 m od krawędzi jezdni; 50 000. 2) 451 – Od przejazdu kolejowego w m. Oleśnica do m. Bierutów strona prawa: do skrzyżowania z ul. Solnicką, strona lewa: do cmentarza; 6 m od krawędzi jezdni; z wyjątkiem odcinka: w m. Solniki Wielkie strona lewa od końca terenu zabudowanego do przejazdu kolejowego na szerokość od krawędzi jezdni do 2 m za chodnik umiejscowiony poza rowem; chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu; 130 000. 451 – Od przejazdu kolejowego w m. Bierutów do granicy powiatu oleśnickiego; 5 m od krawędzi jezdni; 12 000. 3) 368 – Od m. Oleśnica (wjazd na drogę serwisową przed wiaduktem) – Smardzów – granica powiatu oleśnickiego; wylot z m. Smardzów w kierunku drogi S8; 6 m od krawędzi jezdni; przy bitumicznych drogach serwisowych na szerokość 2 m od krawędzi jezdni; skarpy nasypów na wiadukcie koszone na całą szerokość; 60 000. 4) 373 – Od dawnej drogi DK8 do ronda na skrzyżowaniu z drogą S8; 5 m od krawędzi jezdni; 12 000. 5) 340 – Od skrzyżowania dróg powiatowych w m. Ludgierzowice do końca m. Strzelce; 2,5 m od krawędzi jezdni; z wyjątkiem odcinka: na odcinku Łuczyna – cmentarz strona prawa od krawędzi jezdni do 1 m za chodnik umiejscowiony poza rowem; chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu; 340 – Nowosiedlice – Dąbrowa – Oleśnica dawna DK8; 5 m od krawędzi jezdni; 60 000. 6) 449 – Od węzła z drogą S8 Syców Wschód – ul. Szosa Kępińska – ul. Kępińska – ul. Kaliska – do granicy powiatu; 2,5 m od krawędzi jezdni; z wyjątkiem odcinka: ul. Kępińska strona prawa do 4 m poza chodnikiem; 22 000. 7) 448 – Od m. Brzostowo (skrzyżowanie z drogą w kierunku m. Pierstnica) – Nowa Wieś Goszczańska – Goszcz (do wysokości sklepu DINO); 2,5 m od krawędzi jezdni; z wyjątkiem odcinka: m. Brzostowo – tylko strona prawa; w m. Nowa Wieś Goszczańska strona prawa – do 2 m za chodnik; w m. Goszcz strona lewa – do 1 m za chodnik; chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu; 33 000. 448 – Twardogóra (od wiaduktu kolejowego)– Drołtowice – Nowy Dwór – (do węzła z drogą S8 Syców Zachód); 2,5m od krawędzi jezdni; z wyjątkiem odcinka: w m. Chełstówek strona prawa na szerokość 2,5 m poza chodnik; w m. Działosza, Wielowieś, Nowy Dwór do 2 m poza chodnik; chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu; 111 000. Szacowana ilość 490 000 m2. Wykaszanie dwa razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z wykoszeniem jednorocznych odrostów krzaków na szerokości wykaszania, wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni w poziomie. ZADANIE NR 2: Koszenie 3 razy w roku, wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem trawy. Pozycja: Nr drogi: Lokalizacja: Szerokość koszenia: Szacunkowa ilość koszenia [m2]: 1) 451 – m. Oleśnica: ul. Klonowa, ul. Sudoła, ul. Krzywoustego do przejazdu kolejowego; od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego; 15 000. Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, na terenie miasta Oleśnica wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Zagospodarowanie skoszonej trawy po stronie Wykonawcy, wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. ZADANIE NR 3: Koszenie 3 razy w roku, wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem trawy. Pozycja: Nr drogi: Lokalizacja: Szerokość koszenia: Szacunkowa ilość koszenia [m2]: 1) 451 – m. Bierutów, strona prawa: od skrzyżowania z ul. Solnicką do przejazdu PKP, strona lewa: od cmentarza do przejazdu PKP; od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego; 8 000. Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, na terenie miasta Bierutów wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Zagospodarowanie skoszonej trawy po stronie Wykonawcy, wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. ZADANIE NR 4: Koszenie 3 razy w roku. Pozycja: Nr drogi: Lokalizacja: Szerokość koszenia: Szacunkowa ilość koszenia [m2]: 1) 448 – m. Goszcz (na wysokości sklepu DINO) – Moszyce (koniec ścieżki rowerowej po stronie lewej za przystankiem autobusowym); strona prawa 2,5 m, strona lewa od krawędzi jezdni do 1,5 m poza ścieżkę rowerową; ścieżka rowerowa nieprzystosowana do poruszania się po niej ciężkiego sprzętu; 27 400. Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z wykoszeniem odrostów na szerokości wykaszania, wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni w poziomie. ZADANIE NR 5: Koszenie 3 razy w roku. Pozycja: Nr drogi: Lokalizacja: Szerokość koszenia: Szacunkowa ilość koszenia [m2]: 1) 340 – na odcinku Strzelce – Dobroszyce – Nowosiedlice;na odcinku Strzelce – Dobroszyce strona lewa na szerokość 2,5 m, strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5 m poza ścieżkę rowerową; Dobroszyce – obwodnica strona prawa i lewa na szerokość do 5 m; Dobroszyce – Nowosiedlice strona lewa na szerokość 5 m, strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5 m poza ścieżkę rowerową; ścieżki rowerowe nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu; 40 000. Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z wykoszeniem jednorocznych odrostów na szerokości wykaszania, wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni w poziomie. 5. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w zadaniach. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia. 7. Wartość poszczególnych prac będzie naliczana przy zastosowaniu ryczałtowej ceny za poszczególną drogę przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie. 8. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych za wykonanie zakresu poszczególnych zamówień częściowych (każdorazowo po zakończeniu koszenia). 9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane prace. 10. Zakres prac będzie ustalany każdorazowo przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. Zakres prac wykazany w pkt 3.5. SIWZ nie będzie ulegał zmianie. 11. Wykonawca przystąpi do wykonania prac po każdorazowym pisemnym zleceniu przez Zamawiającego na rozpoczęcie koszenia nie później jednak niż od dnia przekazania przez Zamawiającego ilości i zakresu prac. Termin wykonania wykoszenia na szerokości minimum 2,5 m od krawędzi jezdni wynosi do 14 dni od rozpoczęcia prac, a zakończenie wykaszania całości zakresu przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie 28 dni od rozpoczęcia prac. 12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 13. Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 14. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych prac (obmiar) po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej na podstawie sporządzonego protokołu odbioru. 15. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 16. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia. 17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 18. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 19. Przekazanie ilości i zakresu przedmiotu zamówienia odbywać się będzie pisemnie za pomocą sporządzonego protokołu. 20. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować usługi aby nie wywołały one uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 21. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia, (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) od dnia otrzymania zlecenia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 22. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenia, budynki, znaki, chodniki, mienie znajdujące się w obrębie prac itp.). 23. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP określił w rozdziale 26 SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 24. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 25. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego
Oleśnica 56-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego
Oleśnica 56-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się