Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów usunięcia zaćmy oraz chirurgii dróg łzowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sukcesywna dostawa wyrobów medycznych w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ w części Nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.
2) utworzenie depozytu z opcją kupna na potrzeby własne wyrobów medycznych w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ w części Nr 3 oraz 4.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30).
3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełnienia wymogów ww. ustawy, to należy złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu ww. ustawie oraz wskazać których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w terminie do 5 dni od dnia wezwania Wykonawcy do złożenia.
5. Zamawiający dopuszcza wycenę asortymentu za opakowanie a nie za sztukę, gdzie w SIWZ występują sztuki a na rynku dostępne są opakowania handlowe oraz przeliczyć ilość opakowań handlowych. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż w SIWZ Zamawiający wymaga w złożonej ofercie określenia ilości sztuk w opakowaniu handlowym, z zastrzeżeniem, że przy przeliczeniu łączna ilość sztuk musi się równać ilości określonej w SIWZ. W przypadku wystąpienia różnic między wielkościami opakowań podanymi w specyfikacji, a tymi które może wycenić wykonawca, należy zmienione pozycje wskazać w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Opakowania należy przeliczyć do pełnej ilości zaokrąglając w górę zgodnie z zasadami matematyki.
6. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 2.
7. Warunki dostawy oraz inne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Leki i produkty lecznicze
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się