Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Zakres przedmiotu zamówienia :

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zagospodarowania przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy dz. nr ewid. 291 obr. Rozprza,
w tym:
1. opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
2. opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu oraz uzgodnienie jej
z Zamawiającym oraz zaopiniowanie jej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków - 4 egz.,
3. wykonanie niezbędnych badań dla potrzeb posadowienia obiektu fontanny,
• opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy, który obejmował będzie projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany i konstrukcyjny oraz projekt technologiczny fontanny, projekt przyłącza kanalizacji deszczowej i wodociągowego oraz projekt elektrycznego zasilania fontanny i projekt oświetlenia niskiego typu parkowego, dobór elementów małej architektury (ławki, kosze) – 4 egz.
• wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót -2 egz.
• sporządzenie kosztorysów inwestorskich w wersji szczegółowej i uproszczonej – 2 egz.
• zgłoszenie zamiaru budowy do właściwego organu administracji budowlanej oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych.

Etap II – wykonanie robót budowlanych zawiązanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Rynku Piastowski w Rozprzy na podstawie opracowanej w ramach etapu I dokumentacji:
• przygotowanie zaplecza budowy,
• wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
• wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i elektrycznego,
• wykonanie żelbetowej niecki fontanny z osadzeniem orurowania wg. wytycznych technologii,
• wykonanie izolacji przeciwwodnych,
• montaż instalacji i urządzeń technologicznych fontanny w niecce i komorze,
• rozruch technologiczny,
• utwardzenie placu wokół fontanny,
• montaż ławek (dwie ławki parkowe oraz jedna ławka solarna (fotowoltaiczna) i koszy (3 szt.),
• wykonanie oświetlenia niskiego typu parkowego wzdłuż ciągów pieszych,
• uporządkowanie terenu, wyrównanie poziomów, wykonanie trawnika siewem,
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
• przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczącego sposobu użytkowania i konserwacji urządzeń.

Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres realizacji zamówienia przedstawiono
w Programie Funkcjonalno Użytkowym dla zadania pn. „Zaprojektowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy, dz. nr ewid. 291 obr. Rozprza”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się