Organizacja narad w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej CEF.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Organizacja narad w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej CEF.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzeń rozumianych, jako narady, konferencje itp. obejmująca w szczególności usługi:
a.przygotowania i obsługi wydarzeń,
b.restauracyjne,
c.hotelowe,
d.transportowe
Formuła realizacji: Zapytanie ofertowe unijne
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Organizacja narad w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej CEF.:
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest wpisany do rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa,
- zdolności technicznej lub zawodowej - Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zorganizował 5 kompleksowych narad lub konferencji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, dla co najmniej 150 osób jednocześnie o wartości nie mniejszej niż 125.000,00 PLN brutto każda.
Wykaz wymaganych dokumentów: Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę:
1) kopii aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
3) wykazu wykonanych zamówień/umów z podaniem przedmiotu zamówienia/umowy, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia/umowy te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ),
Ponadto wymagane jest przedłożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub inne oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt.1) powyżej;
3) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z § 24 pkt 5-10 Regulaminu - wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 45 1020 1042 0000 8602 0220 8460
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Organizacja narad w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej CEF. - 28 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Organizacja narad w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej CEF.:
rabat obniżający cenę usługi hotelowej - 20,00%
cena usługi tłumaczenia symultanicznego - 12,00%
rabat obniżający cenę za wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem - 12,00%
rabat obniżający cenę usługi transportowej - 4,00%
Cena - 10,00%
rabat obniżający cenę całodziennego wyżywienia wraz z całodziennym serwisem kawowym - 42,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: Określony w pkt. 20.7 SIWZ
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 segment B, przyziemie, pokój 007 przyziemie B
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2019-04-23 11:00
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.03.2020 lub wyczerpania maksymalnej kwoty wynikającej z umowy.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Tak
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2019-04-12

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Organizacja imprez

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.