Wykonanie likwidacji odwiertów

» Opis zapytania

Wykonanie likwidacji odwiertów
Rodzaj procedury: Otwarta
Przedmiot zamówienia: Usługi Przedmiotem zamówienia jest: Likwidacja odwiertów: Rybaki 6, Wilków 1, Wilków 39, Załęcze-Wiewierz 29, Likwidacja części napowierzchniowej i zaplecza zlikwidowanych odwiertów: Bogdaj-Uciechów 64, Kamień Pomorski 16, Kamień Pomorski 17, Rybaki 2, Rybaki 11, Rybaki 15, Rybaki 20, Wysoka Kamieńska 5, Wysoka Kamieńska 6k, Wysoka Kamieńska 22
Termin realizacji zamówienia: 7 - miesiąc/cy - licząc od daty udzielenia zamówienia
Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca przystępując do Postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł[sto tysięcy złotych złotych]. Wadium, według wyboru Wykonawcy, może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Banku BGŻ BNP Paribas SA, nr rachunku PL 111600 1071 8766 0000 0003 3510, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 110)
Główne warunki finansowania i płatności: Warunki finansowania i płatności określone zostały w załączniku do SIWZ – Projekt Umowy
Warunki uczestnictwa: Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku do SIWZ - Projekt umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa, Polska, https://przetargi.pgnig.pl


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa, Polska, https://przetargi.pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się