Rekultywacja składowiska odpadów w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20A – Ogrodzenie, zieleń, zagospodarowanie terenu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: ”Rekultywacja składowiska odpadów w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20A – Ogrodzenie, zieleń, zagospodarowanie terenu”.
Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie ogrodzenia składowiska:
wykonanie nowego ogrodzenia - 1500 metrów,
wymiana starego ogrodzenia - 490 metrów.
Aktualnie składowisko jest częściowo ogrodzone. Obowiązkiem Wykonawcy jest doprowadzenie do ogrodzenia całego obiektu – całkowita długość ogrodzenia wraz z bramami wynosi 1990 metrów. W trakcie realizacji prac Inspektor Nadzoru podejmie decyzję o wymianie starego ogrodzenia, jednak na etapie sporządzenia oferty Wykonawca przyjmie zakres wymiany starego ogrodzenia w ilości 490 metrów.

Zestawienie elementów:
1) siatka ogrodzeniowa z drutu powlekanego o grubości minimum 4 mm, pleciona – 1980 m,
2) słupki pośrednie – 975 szt.,
3) słupki narożne – 25 szt.,
4) zabezpieczenie słupka – kapturek plastikowy – 1000 szt.,
5) skrzydła bramy 4 m (szer. 2,0 m każde) – 2 szt. L, 2 szt. P,
6) skrzydła bramy 6 m (szer. 3,0 m każde) – 1 szt. L, 1 szt. P,
7) słupki do bram- 6 szt..

UWAGA: bramy mają być zamykane i otwierane ręcznie.

2. Zieleń izolacyjna:
1) gatunki drzew do nasadzeń:
bez czarny – 73 szt.,
robinia akacjowa – 73 szt.
brzoza brodawkowata – 108 szt.,
klon tatarski – 108 szt.,
klon polny – 108 szt.,
sosna czarna – 108 szt.,
2) gatunki krzewów do nasadzeń:
czeremcha amerykańska – 243 szt.,
tawuła – 357 szt.,
3) obsianie trawą – 5350 m2.

UWAGA: do nasadzeń gatunków krzewiastych i drzewiastych należy użyc sadzonki 2 letnie, wyłącznie silne i żywotne I klasy jakości.

3. Zagospodarowanie terenu:
1) wyrównanie terenu,
2) nawiezienie humusu lub gruntu urodzajnego o gr. warstwy min. 0,1 m,
3) wysianie mieszanką traw.


4. Obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia ogrodzenia w terenie oraz naniesienia na zasoby.


Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ, przedmiarem robót - załączniki nr 4 do SIWZ, projektem technicznym - załącznik 8 a - c do SIWZ.

UWAGA:
W trakcie realizacji zamówienia na składowisku prowadzone będą prace rekultywacyjne (dot. kwatery III i IV składowiska).

UWAGA:
1. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę obowiązuje w całym okresie obowiązywania umowy i nie podlega zmianie. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na przedmiot zamówienia.

2. Zgodnie z zapisem w art. 29 ust 5 Ustawy Pzp o wymaganiach w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych Zamawiający informuje, że zakres realizacji nie zmienia stanu obecnego inwestycji pod tym względem.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego w formie uproszczonej, na kwotę podaną w ofercie. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20A – Ogrodzenie, zieleń, zagospodarowanie terenu” opisanego w niniejszym rozdziale SIWZ, wynikającego z projektów technicznych stanowiących załącznik nr 8 a - c oraz określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, a w szczególności związane z robotami przygotowawczymi, koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Nie później niż 3 dni przed terminem podpisania umowy, wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony zgodnie z załacznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6; Harmonogram rzeczowo – finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, pod kątem zgodności z siwz i projektem oraz ofertą Wykonawcy.

5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
- usuwanie na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- niezwłocznie po zakończeniu robót, Wykonawca winien uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego,
- poniesienie wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem niniejszego zamówienia, a także wynikających ze wszystkich obowiązków Wykonawcy opisanych w SIWZ, a w szczególności w umowie, oraz tych obowiązków, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

6. W trakcie robót przed przystąpieniem do montażu ogrodzenia oraz nasadzeń Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały oraz sadzonki do akceptacji Zamawiającemu, na co najmniej 3 dni robocze przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem oraz nasadzeniem.
7. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
8. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 2 lata na wykonane roboty i wbudowane materiały od daty protokolarnego odbioru robót. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę tj. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie.
9. Zamaiający wymaga realizacji zabiegów pielęgnacyjnych na wykonane nasadzenia. Minimalny okres pielęgnacji wynosi 2 okresy wegetatywne roślin tj. 24 m-ce.
W ramach pielęgnacji Wykonawca zobowiązany jest do:
nawadniania roślin przy długotrwałym braku opadów,
uzupełniania materiału sadzeniowego, który w okresie dwóch kolejnych sezonów wegetacyjnych nie przyjął się. Nowe nasadzenia Wykonawca wykona na włany koszt.
W założonym okresie pielęgnacji drzewa i krzewy winny mieć przyrosty właściwe dla danego gatunku (stagnacja przyrostowa nasadzeń dopuszczalna jest jedynie w pierwszym sezonie wegetacyjnym po posadzeniu).

2. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia
2.1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych i zielnych.
2.2. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w umowie.
3. Rozwiązania równoważne
3.1. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a. gabarytów i konstrukcji (wielkość) szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych,
b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f. standardów emisyjnych.
3.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów, znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
3.3. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3.4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz.1570, z 2018 r. poz. 650) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

3.5. W przypadku gdy w dokumentacji technicznej istnieje sformułowanie nazwy producenta dla produktu
z adnotacją „lub odpowiednik”, należy rozumieć pod tym pojęciem możliwość zastosowania produktu równoważnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Utrzymanie zieleni
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się