OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH W SEZONIE LETNIM 2019 NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH I NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ARKONKA W SZCZECINIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa stanowisk kasowych w sezonie letnim 2019
na kąpieliskach miejskich i na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka w Szczecinie.
CPV:
79620000-6 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) obsada kas:
a) kąpielisko Dąbie - w okresie od 15 czerwca 2019 r. do 01 września 2019 r.:
1 kasjer obsługujący w godz. 10.00-20.00, tj.:
- czerwiec - razem 160 h,
- lipiec - razem 310 h,
- sierpień - razem 310 h,
- wrzesień - razem 10 h,
b) kąpielisko Dziewoklicz - w okresie od 15 czerwca 2019 r. do 01 września 2019 r.:
1 kasjer obsługujący w godz. 10.00-20.00, tj.:
- czerwiec - razem 160 h,
- lipiec - razem 310 h,
- sierpień - razem 310 h,
- wrzesień - razem 10 h,
c) kąpielisko Głębokie - w okresie od 15 czerwca 2019 r. do 01 września 2019 r.:
A. 1. kasjer obsługujący w godz. 10.00-20.00, tj.:
- czerwiec - razem 160 h,
- lipiec - razem 310 h,
- sierpień - razem 310 h,
- wrzesień - razem 10 h,
B. 2. kasjer obsługujący:
- w dni powszednie w godz. 15.00-18.00,
- weekendy i święta (tj.: 15-16 czerwca 2019 r. i 15 sierpnia 2019 r.) w godz.
10.00-16.00,
C. razem (dwóch kasjerów):
- czerwiec – 160 h + 66 h = 226 h,
- lipiec - 310 h + 117 h = 427 h,
- sierpień – 310 h + 123 h = 433 h,
- wrzesień - 10 h + 6 h = 16 h,
d) Kompleks Rekreacyjny Arkonka:
A w okresie od 01 czerwca 2019 r. r. do 20 czerwca 2019 r.:
aa) w tygodniu tj. od poniedziałku do czwartku:
- 3 kasjerów obsługujących kasy główne, tj.:
1. w godz. 10.00-20.00,
2. w godz. 10.00-19.00,
3. w godz. 10.00-19.00,
bb) w weekendy tj. od piątku do niedzieli:
- 3 kasjerów obsługujących kasy główne, tj.:
1. w godz. 10.00-21.00,
2. w godz. 10.00-20.00,
3. w godz. 10.00-19.00,
- 1 kasjer obsługujący kasę przy parkingu w godz. 10.00 – 14.00,
B. w okresie od 22 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.:
aa) w tygodniu tj. od poniedziałku do czwartku:
- 3 kasjerów obsługujących kasy główne, tj.:
1. w godz. 10.00-20.00,
2. w godz. 10.00-20.00,
3. w godz. 10.00-19.00,
- 1 kasjer obsługujący kasę przy parkingu w godz. 10.00-14.00,
bb) w weekendy tj. od piątku do niedzieli:
- 3 kasjerów obsługujących kasy główne, tj.:
1. w godz. 10.00-21.00,
2. w godz. 10.00-20.00,
3. w godz. 10.00-20.00,
- 1 kasjer obsługujący kasę przy parkingu w godz. 10.00-14.00,
C. w okresie od 01 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.:
aa) w tygodniu tj. od poniedziałku do czwartku:
- 3 kasjerów obsługujących kasy główne, tj.:
1. w godz. 10.00-20.00,
2. w godz. 10.00-19.00,
3. w godz. 10.00-19.00,
- 1 kasjer obsługujący kasę przy parkingu w godz. 10.00-14.00,
bb) w weekendy tj. od piątku do niedzieli:
- 3 kasjerów obsługujących kasy główne, tj.:
1. w godz. 10.00-21.00,
2. w godz. 10.00-20.00,
3. w godz. 10.00-20.00,
- 1 kasjer obsługujący kasę przy parkingu w godz. 10.00-14.00,
D. w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.:
- 3 kasjerów obsługujących kasy główne, tj.:
1. w godz. 10.00-20.00,
2. w godz. 10.00-19.00,
3. w godz. 10.00-19.00,
- 1 kasjer obsługujący kasę przy parkingu w godz. 10.00-14.00,
E. 01 września 2019 r.:
- 3 kasjerów obsługujących kasy główne, tj.:
1. w godz. 10.00-20.00,
2. w godz. 10.00-20.00,
3. w godz. 10.00-19.00,
- 1 kasjer obsługujący kasę przy parkingu w godz. 10.00-14.00,
2) wykonywanie czynności kasjera, zgodnie z zakresami czynności zawartymi
odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ.
3. Obowiązki Wykonawcy:
1) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z zapewnieniem personelu
na stanowiskach kasjerów, w tym kosztów rekrutacji, selekcji, doboru personelu oraz jego wynagrodzenia,
2) dobór kasjerów na dany obiekt po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika obiektu,
3) przypisanie z początkiem sezonu z imienia i nazwiska kasjerów do obsługi poszczególnych obiektów i przekazanie danych przedstawicielowi Zamawiającego,
4) przeprowadzenie szkolenia BHP osób wyznaczonych do pracy na stanowiska kasjerów,
5) zapewnienie środków BHP, narzędzi pracy (np. kalkulatorów, zszywaczy, długopisów, papieru do drukarki, woreczków strunowych do pakowania bilonu), napoi dla kasjerów oraz białych koszulek polo, w których kasjerzy przystępują do pracy;
6) w celu zapewnienia ciągłości obsługi - zapewnienie każdemu kasjerowi min. 200 zł
w monetach na wydawanie reszt,
7) dokonywanie zbiorczych miesięcznych rozliczeń z przedstawicielem Zamawiającego związanych z realizacją umowy, do każdego 3-go dnia kalendarzowego, miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, czyli po realizacji zamówienia w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2019 r., (wypełnione kompletne druki); złożone
i sprawdzone przez Wykonawcę dokumenty, zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego (Wydział Księgowości) w terminie 2 dni roboczych od daty ich przedłożenia. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe rozliczenie miesięczne (potwierdzone przez Wydział Księgowości) będzie protokół z weryfikacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury,
8) niezwłoczne zapewnienie obsady kasy, w przypadku odsunięcia kasjera od pracy
w związku z wykryciem rażących nieprawidłowości w trakcie wykonywanych czynności, w przypadku nieobecności (braku obsady w kasie) oraz w innych przypadkach losowych zgłoszonych przez kierownika obiektu,
9) natychmiastowej interwencji w przypadku skargi zgłoszonej przez kierownika obiektu,
10) sporządzanie harmonogramu pracy kasjerów na poszczególnych obiektach
i przedłożenie go kierownikowi obiektu w terminie 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego miesiąca; w przypadku Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka – przerwy śniadaniowe powinny być tak ustalone, by równocześnie były czynne dwie kasy,
11) protokolarne pobranie od kierowników obiektów, karnetów na kąpieliska miejskie przed rozpoczęciem sezonu oraz protokolarne ich rozliczenie na koniec sezonu,
po uwzględnieniu sprzedaży, najpóźniej do 3 września 2019 r. (odpowiedzialność materialna za pobrane karnety - wartość karnetu/szt.),

12) protokolarne pobranie z Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka karnetów przed rozpoczęciem sezonu oraz protokolarne ich rozliczenie na koniec sezonu
po uwzględnieniu sprzedaży, najpóźniej do 3 września 2019 r. (odpowiedzialność materialna za pobrane karnety - 15zł/szt.),
13) wyznaczenie 1 koordynatora kasjerów na Kompleks Rekreacyjny Arkonka, wśród kasjerów na obiekcie; koordynator odpowiada za prawidłowość rozliczenia kasjerów ze sprzedaży dziennej i miesięcznej oraz wyjaśnianie niezgodności lub nieprawidłowości zaistniałych w trakcie trwania sezonu, pobieranie karnetów i ich rozliczenie, a także zapewnia kontakt w sprawie grafików,
14) wyznaczenie 1 koordynatora, stacjonarnie odpowiedzialnego za pracę kasjerów
na kąpieliskach miejskich; koordynator odpowiada za prawidłowość rozliczenia kasjerów ze sprzedaży dziennej i miesięcznej oraz wyjaśnianie niezgodności lub nieprawidłowości zaistniałych w trakcie trwania sezonu, pobieranie karnetów i ich rozliczenie, a także zapewnia kontakt w sprawie grafików,
15) dot. Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka: w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w miejscu pracy, przed dopuszczeniem do pracy - zapoznanie pracowników z klauzulą informacyjną (treść w załączeniu do umowy) i niezwłoczne przedłożenie Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia zapoznania się pracowników z ww. klauzulą oraz - w przypadku zmian kadrowych - do zapoznawania pracowników
z załączoną klauzulą informacyjną i niezwłocznego przedkładania pisemnych potwierdzeń zapoznania się pracowników z ww. klauzulą.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
a także z SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
5. Zamawiający przewiduje następujące terminy szkoleń:
1) dot. Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka:
a) 24 maja 2019 r. (piątek), godz. 10.00, siedziba MVB w Szczecinie przy
ul. Widuchowskiej 19,
b) 27 maja 2019 r. (poniedziałek), godz. 8.00, Kompleks Rekreacyjny Arkonka - firma
MVB,
c) 28 maja 2019 r. (wtorek), godz. 8.30 – 15.30, siedziba Ekspert w Szczecinie przy
ul. Łukasińskiego 114,
2) dot. kąpielisk miejskich:
a) 29 maja 2019 r. (środa), godz. 8.30 – 15.30, siedziba Ekspert w Szczecinie przy
ul. Łukasińskiego 114.
6. W razie korzystnych warunków pogodowych, Zamawiający ma prawo przedłużyć termin realizacji zadania na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka do dnia 15 września 2019 r.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu realizacji zadania na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka, przy zachowaniu dotychczasowej obsady osobowej kas (te same osoby), z wynagrodzeniem, które zostanie ustalone jako iloczyn dziennej stawki realizacji przedmiotu umowy odnośnie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka i ilości dni przedłużonego terminu realizacji zadania, przy czym dzienna stawka, o której mowa powyżej to iloraz pierwotnego wynagrodzenia za realizację zadania i pierwotnej ilości dni realizacji zadania.
7. Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami
art. 144 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
b) zmiany, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wynagrodzenia,
w sytuacji określonej w pkt. 6,
c) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie
z SIWZ,
3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy,
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które
powinny zawierać:
a) opis zmiany i jej charakter,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.
8. Zatrudnienie:
1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia;
2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia;
3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się