Usługa zbioru wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego materiału nasiennego oraz fragmentów tkanek chronionych i zagrożonych gatunków roslin dziko rosnących na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz na obszarach NATURA 2000

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego materiału nasiennego oraz fragmentów tkanek chronionych i zagrożonych gatunków roślin, dziko rosnących na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz na obszarach NATURA 2000.
2) Ogólne zadania Wykonawcy:
a. Sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczącej zezwoleń i licencji niezbędnych do podjęcia zbioru i w razie jego braku wnioskowanie do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji.
b. Skompletowanie niezbędnego podczas zbioru wyposażenia, dotarcie do stanowiska, zbiór owocostanów lub nasion oraz fragmentów tkanek zgodnie z warunkami określonymi
w zezwoleniach.
c. Odpowiednie zaplanowanie prac organizacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem indywidualnych terminów wegetacji i owocowania gatunków na określonym stanowisku.
d. Monitorowanie stanowisk tak, by zbiór nastąpił w najkorzystniejszym dla gatunku terminie – wizytacje, skorzystanie z informacji pracowników zarządców terenu lub inny sposób warunkujący prawidłowe określenie optymalnego terminu zbioru.
e. Odpowiednio wcześniejsze powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie zbioru, w celu umożliwienia nadzoru nad zbiorem oraz uzyskania licencji na zbiór nasion na terenie parków narodowych, który musi się odbyć w uzgodnieniu z pracownikami parków narodowych.

3) Zbiór nasion

Zadania Wykonawcy:
a. Zbiór owocostanów lub nasion, bez uszkadzania roślin, zgodnie z niżej wymienionymi punktami (dokumentem pomocniczym do wykonania zbioru jest „Podręcznik zbioru nasion gatunków dziko rosnących opracowany przez ENSCONET”, stanowiący załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia):
a) Według zaleceń ENSCONET, optymalny ze względu na reprezentatywność próbek w banku nasion, jest zbiór z 50 osobników. Liczba ta musi być jednak zmodyfikowana w oparciu o warunki lokalne – wielkość stanowiska, obecność osobników obradzających, stan zachowania stanowiska itp. Należy dążyć do zbioru minimum 5000 nasion ze stanowiska z wyjątkiem małych populacji, zwłaszcza gatunków o wysokim stopniu zagrożenia. Nie należy jednak nigdy zebrać więcej niż 20% całkowitej liczby nasion w populacji dostępnych w dniu zbioru.
b) Zbiór powinien być dokonany z osobników wybranych losowo. Należy zapewnić jak najszerszy udział puli genowej populacji danego gatunku. Zaleca się unikanie zbierania materiału nasiennego tylko z osobników najobficiej obradzających, gdyż wpłynie to negatywnie na zróżnicowanie genetyczne próby.
c) Zbiór materiału nasiennego należy przeprowadzać techniką dostosowaną do fizycznych właściwości samych nasion. Materiał nasienny należy zbierać do woreczków z dzianiny lub matowego papieru.
d) Opakowania próbek materiału nasiennego znakuje się w sposób umożliwiający ich identyfikację.
e) W celu wyeliminowania przedwczesnego zbioru, zaleca się rozłupanie pojedynczych owocni (potwierdzenie występowania nasion) oraz przeprowadzenie próby krojenia nasion (ocena dojrzałości nasion).
f) Zebrane próbki mogą być wstępnie oczyszczone w terenie w celu określenia ilości nasion i przygotowania do transportu, jednak większość procesu czyszczenia realizowana będzie od momentu dostawy do siedziby Zamawiającego.
b. Sporządzenie dokumentacji stanowiska (w wersji zarówno papierowej jak
i elektronicznej), którą stanowi Paszport zbioru wg załącznika nr 1 do Podręcznika zbioru ENSCONET, z zastrzeżeniem, że:
a) Szare pola należy wypełnić obowiązkowo.
b) W polu "Lokalność" należy podać adres leśny.
c) W polu "Uwagi" należy podać ogólny opis siedliska, ogólny opis populacji, jej kondycję zdrowotną, zagrożenia.
d) Dane GPS należy podać w układzie współrzędnych PUWG 1992.
e) Do paszportu należy dołączyć dokumentację fotograficzną stanowiska
i pojedynczych okazów (jest to zamiennik wobec tradycyjnego zbioru okazu zielnikowego, aby nie narażać stanowiska i osobników na zniszczenie).
f) Do paszportu należy dołączyć szkic lokalizacji stanowiska (np. na podkładzie ogólnodostępnych map).
g) Do dokumentacji należy dołączyć cyfrową warstwę punktów – stanowisk objętych postepowaniem w formacie .shp (shapefile). W tabeli atrybutów warstwy należy uwzględnić kolumny z kolejnym numerem i nazwą stanowiska, nazwą gatunkową (botaniczną oraz polską), koordynatami w układzie PUWG 1992, a także informację czy pozyskano nasiona.
c. Przekazanie zebranego materiału nasiennego oraz sporządzonej dokumentacji stanowiska niezwłocznie po realizacji zbioru, do siedziby Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiału podczas transportu w sposób zapobiegający obniżeniu jego żywotności.
d. W przypadku braku owocowania roślin na danym stanowisku lub zaniku stanowiska
w przekroju całego sezonu wegetacyjnego należy sporządzić dodatkowy dokument
do dokumentacji stanowiska:
a) W przypadku braku owocowania - spisanie wszystkich wykonanych przez Wykonawcę czynności, w tym liczby wizyt związanych z inwentaryzacją stanowiska, podanie ewentualnych przyczyn np. panujące warunki klimatyczne, inne czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone podczas oględzin stanowiska, udokumentowanie zdjęciami.
b) W przypadku stwierdzenia zaniku stanowiska - spisanie wszystkich wykonanych przez Wykonawcę czynności, określenie obszaru inwentaryzacji, podanie ewentualnych przyczyn np. panujące warunki klimatyczne, inne czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone podczas oględzin stanowiska. Wykonawca stwierdza zanik stanowiska po co najmniej jednej wizytacji stanowiska.
e. W sytuacji opisanej w pkt. d, po odpowiednim udokumentowaniu, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie równe 30% stawki brutto za zbiór nasion na danym stanowisku, wskazanym w formularzu cenowym oferty.

4) Zbiór fragmentów tkanek

Zadania Wykonawcy:
a. Realizacja zbioru zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej”, stanowiącą załącznik nr 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
a) Dla każdego gatunku przewiduje się zbiór fragmentów roślin z maksymalnie 15 osobników.
b) W sytuacji, gdy populacja będzie liczyć poniżej 15 osobników, zbiór dotyczyć będzie możliwie największej liczby osobników, bez szkody dla populacji.
c) Każdorazowo liczba oraz wielkość pobranej próby będzie modyfikowana w oparciu m.in. o kondycję zdrowotną osobników i ich wielkość tak, aby nie spowodować zagrożenia dla populacji.
d) Należy dążyć do pozyskania ok. 2-3 cm2 fragmentu tkanki (młodych, zdrowych fragmentów tkanek, najlepiej liści; ewentualnie dopuszcza się fragmenty łodyżek, wierzchołków pędu, pąków i płatków kwiatowych).
e) Do pozyskania fragmentów danego okazu należy stosować nowe, sterylne ostrze skalpela (zmieniane dla każdego okazu na nowe).
f) Zebrany materiał należy niezwłocznie umieścić w bibule znajdującej się w zamykanym strunowo woreczku z żelem krzemionkowym, w celu jak najszybszego wysuszenia tkanki roślinnej.
g) W woreczku z fragmentem tkanki należy umieścić etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację materiału (imię i nazwisko zbieracza, data zbioru, nazwa gatunku, numer próby).
h) Nadawanie numerów prób (odpowiadających numerom stanowisk) – zgodnie
z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych
z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej”, załącznik nr 2 do SIWZ.
i) Woreczki z materiałem roślinnym, do czasu wysyłki do siedziby Zamawiającego, należy przechowywać w pudełkach plastikowych szczelnie zamykanych, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej.
b. Sporządzenie dokumentacji – fakt pozyskania fragmentów tkanek danego gatunku należy udokumentować w Paszporcie zbioru (ujęty w treści załącznika nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).
c. Przekazanie zebranego materiału nasiennego oraz sporządzonej dokumentacji stanowiska niezwłocznie po realizacji zbioru, do siedziby Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiału podczas transportu w sposób zapobiegający obniżeniu jego żywotności.
d. W przypadku stwierdzenia zaniku stanowiska (co skutkować będzie brakiem możliwości zebrania fragmentów tkanek do analiz DNA) – przyjmuje się tok postępowania opisany w rozdziale „Zbiór nasion” ust. 3) pkt d.b)
e. Wykonawcy nie przysługuje częściowe wynagrodzenie z tytułu braku możliwości zbioru fragmentów tkanek.

5) Zamawiający zobowiązany jest do:
a. Uzyskania i przekazania Wykonawcy zezwoleń właściwych organów administracyjnych, na terenie których zlokalizowane są stanowiska na zbiór materiału nasiennego
i fragmentów tkanek.
b. Udostępnienia Wykonawcy woreczków strunowych z podsuszonym żelem krzemionkowym oraz ostrzy skalpeli do zbioru fragmentów roślin.
c. Udostępnienia Wykonawcy plastikowych pudełek do transportu próbek do siedziby Zamawiającego.

6) Odbiór prac i rozliczenie z Wykonawcą
a. Podstawą odbioru prac będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru prac bez zastrzeżeń, z określeniem ilości wykonanych prac oraz ich rozliczeniem na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty.
b. Protokół odbioru prac bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

7) Poniższa tabela przedstawia listę gatunków oraz stanowisk do zbioru.
Numer stanowiska Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa PCKR PCL Kategoria ochrony Stanowisko zbioru Zbiór nasion Zbiór fragmentów tkanek

1. Anthericum liliago pajęcznica liliowata VU VU ścisła wyspa Wolin TAK TAK

2. Callianthemum corandrifolium rutewnik jaskrowaty VU VU - Tatrzański Park Narodowy TAK TAK

3. Carex dacica turzyca dacka VU VU - Bieszczadzki Park Narodowy TAK TAK

4. Carex dioica turzyca dwupienna - VU częściowa obszar Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich
TAK TAK

5.


Carex pauciflora

turzyca skąpokwiatowa EN EN - Bieszczadzki Park Narodowy TAK TAK

6. obszar Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich TAK TAK

7. Carex pulicaris turzyca pchla EN EN ścisła Obszar Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej TAK TAK

8. Carex secalina turzyca żytowata CR CR ścisła Jacewo (okolice Inowrocławia) TAK TAK

9. Carex stenophylla turzyca wąskolistna CR CR - Wzgórza Sokólskie/Dolina Biebrzy TAK TAK

10.

Carex strigosa
turzyca zgrzebłowata NT NT - Kopaliny k/Bochni TAK TAK

11. Siedliska-Bogusz, Pogórze Strzyżowskie TAK TAK
12. Corydalis pumila kokorycz drobna VU VU ścisła Kamieniec k/Szczecina TAK TAK

13.
Daphne cneorum
wawrzynek główkowy CR CR ścisła okolice Kolbuszowej
(woj. podkarpackie) TAK TAK
14. Nowa Dęba (poligon) TAK TAK

15.
Dorycnium germanicum
szyplin jedwabisty EN EN ścisła Garb Pińczowski TAK TAK
16. okolice Skotnik Dolnych TAK TAK

17.
Draba tomentosa
głodek kutnerowaty EN EN - Tatrzański Park Narodowy (masyw Czerwonych Wierchów) TAK TAK
18. Hierochloe odorata turówka wonna - VU częściowa okolice Berżnik (Suwalszczyzna) TAK TAK
19. Isolepis supina sitniczka drobna CR CR - okolice Turkowic, Wyżyna Wołyńska TAK TAK
20.
Lathyrus pisiformis
groszek VU EN ścisła okolice Berżnik TAK TAK
wielkoprzylistkowy (Suwalszczyzna)
21. Góra Bzowica na Wyżynie Kieleckiej TAK TAK
22.
Lobelia dortmanna
lobelia jeziorna EN EN ścisła Jezioro Piasek (Pojezierze Bytowskie) TAK TAK
23. Jezioro Obrowo Małe TAK TAK
24. rezerwat Jezioro Kamień TAK TAK
25.
Muscari comosum
szafirek miękkolistny EN EN ścisła okolice wsi Chomęciska Małe (Wyżyna Lubelska) TAK TAK
26. okolice Jarczowa (Wyżyna Lubelska) TAK TAK
27. Nymphoides peltata grzybieńczyk wodny VU VU ścisła rezerwat Jezioro Drużno TAK TAK
28. Plantago coronopus babka pierzasta CR CR ścisła wyspa Kępa Karsiborska TAK TAK
29. Pulsatilla vernalis sasanka wiosenna EN EN ścisła Tatrzański Park Narodowy TAK TAK
30.
Reseda phyteuma
rezeda mała VU VU - Garb Pińczowski TAK TAK
31. rezerwat Skotniki Górne TAK TAK
32. Saxifraga hirculus skalnica torfowiskowa EN EN ścisła rezerwat Mechowisko Radość TAK TAK
33.
Silene borysthenica
lepnica drobnokwiatowa EN EN - Kampinoski Park Narodowy TAK TAK
34. okolice Nieporętu TAK TAK
35. okolice Natalina (Wyszków) TAK TAK
36.
Stipa joannis (syn. Stipa pennata)
ostnica Jana VU VU ścisła okolice Stawian (woj. świętokrzyskie) TAK TAK
37.

rezerwat Skorocice TAK TAK
38.
Stipa pulcherrima
ostnica powabna VU VU ścisła Wzgórze Ostra Góra (okolice Buska- TAK TAK
Zdroju)
39. Garb Pińczowski TAK TAK
40.
Succisella inflexa
czarcikęs Kluka VU NT ścisła rezerwat Puszcza Słupecka TAK TAK
41. okolice Kałuszyna TAK TAK
42. okolice Stanisławowa Pierwszego (woj. mazowieckie) TAK TAK
43. Tozzia alpina subsp. carpathica tocja karpacka NT NT ścisła Bieszczadzki Park Narodowy TAK TAK
44. rezerwat Śrubita lub rezerwat Pod Rysianką TAK TAK
45. obszar Natura 2000 Beskid Żywiecki TAK TAKZłóż ofertę


» Termin składania ofert

17.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Miłków 300
Miłków 58-535
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300
Miłków 58-535
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się