Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywaniu pojazdów
na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Prd”.
2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane w zakresie pojazdów nieprzewożących materiałów niebezpiecznych.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.);
2) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285).
4. W ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, Wykonawca zobowiązany jest:
1) podejmować każdorazowo czynności w zakresie usunięcia pojazdu z chwilą otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.) - dyspozycję wydaje, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu; dyspozycja może być także wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności, w takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej;
2) realizować usunięcie pojazdu na podstawie dyspozycji określonej w ppkt 1, w tym m.in.:
a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez uprawniony podmiot,
b) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem,
c) uporządkowanie miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony
do usunięcia pojazd,
d) transport pojazdu na parking strzeżony;
3) niezwłocznie umieścić pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m.in.:
a) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu;
4) prowadzić pisemną ewidencję dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego;
5) niezwłocznie zgłosić telefonicznie na nr (85) 869 6495 / (85) 879 7210 lub faksem na nr (85) 869 6529 lub drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca;
6) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.:
a) zabezpieczenie pojazdu, jego wyposażenia, rzeczy i mienia w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dewastacją,
b) umożliwienie osobie uprawnionej dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu
na terenie parkingu;
7) udzielać informacji osobie uprawnionej o wysokości kosztów usunięcia pojazdu;
8) wydać pojazd osobie uprawnionej, po uprzednim okazaniu dowodu opłacenia kosztów jego usunięcia;
9) natychmiastowo wydać pojazd wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach nowego zamówienia -
w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz;
10) powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o upływie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia
od dnia upływu ww. terminu, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.).
5. W ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, Wykonawca zobowiązany jest:
1) podejmować każdorazowo czynności w zakresie usunięcia pojazdu z chwilą otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w art. 130a ust. 4 pkt 1-2 ustawy Prd - dyspozycję wydaje, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu; dyspozycja może być także wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności, w takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej;
2) realizować usunięcie pojazdu na podstawie dyspozycji określonej w ppkt 1, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia, w tym m.in.:
a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez uprawniony podmiot,
b) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem,
c) uporządkowanie miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd,
d) transport pojazdu na parking strzeżony;
3) w przypadku odstąpienia od usunięcia, potwierdzonego przez uprawniony podmiot - sporządzić protokół z odstąpienia od usunięcia pojazdu, zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego, oraz przekazać go użytkownikowi pojazdu;
4) niezwłocznie umieścić pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.:
a) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu;
5) prowadzić pisemną ewidencję dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego;
6) niezwłocznie zgłosić telefonicznie na nr (85) 869 6495 / (85) 879 7210 lub faksem na nr (85) 869 6529 lub drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca, w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu - informacji o odstąpieniu;
7) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.:
a) zabezpieczenie pojazdu, jego wyposażenia, rzeczy i mienia w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dewastacją,
b) umożliwienie osobie uprawnionej dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu
na terenie parkingu;
8) udzielać informacji osobie uprawnionej o wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu;
9) wydać pojazd osobie uprawnionej, po uprzednim okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie, a w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy Prd również dowodu uiszczenia kaucji, a także po usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu, oraz w sytuacji odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy Prd - przedstawieniu dokumentu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wynikającego z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) - pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana
w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe;
10) natychmiastowo wydać pojazd wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach nowego zamówienia -
w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz;
11) powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o upływie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia
od dnia upływu ww. terminu, zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prd.
6. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prd nie jest zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca w ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać pojazd właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego, w tym:
1) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem;
2) transport pojazdu do urzędu celno-skarbowego;
3) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu w nieprzekraczalnym czasie 2 godz., licząc od chwili otrzymania dyspozycji
od uprawnionego podmiotu.
8. Przyjmuje się, że czynności związane z usunięciem pojazdu kończą się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym.
9. Przewidywane ilości usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach zamówienia przedstawiają poniższe tabele:
1) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 siwz:

Tabela nr 1 - Usunięcie pojazdów na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.):
- usunięcie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla / 15,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 75,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t / 6.

Tabela nr 2 - Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach):
- przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla przez 1 dobę / 6 / 300,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 60 / 300,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przez 1 dobę / 6 / 300.

Tabela nr 3 - Usunięcie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.):
- usunięcie 1 szt. roweru lub motoroweru / 9,
- usunięcie 1 szt. motocykla / 48,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 1 425,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t / 18,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 18,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 78.

Tabela nr 4 - Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach):
- przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru przez 1 dobę / 3 / 365,
- przechowywanie 1 szt. motocykla przez 1 dobę / 15 / 365,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 240 / 365,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t przez 1 dobę / 6 / 60,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t przez 1 dobę / 6 / 15,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t przez 1 dobę / 75 / 15.

Tabela nr 5 - Odstąpienie od usunięcia pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.):
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. roweru lub motoroweru / 15,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. motocykla / 15,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 150,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t / 3,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 3,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 15.

Tabela nr 6 – Przekazanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.):
- przekazanie 1 szt. roweru lub motoroweru / 3,
- przekazanie 1 szt. motocykla / 3,
- przekazanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 15,
- przekazanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t / 3,
- przekazanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 3,
- przekazanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 3.

2) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz:

Tabela nr 1 - Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach):
- przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla przez 1 dobę / 2 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 30 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przez 1 dobę / 2 / 7.

Tabela nr 2 - Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach):
- przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru przez 1 dobę / 2 / 7,
- przechowywanie 1 szt. motocykla przez 1 dobę / 10 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 80 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t przez 1 dobę / 2 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t przez 1 dobę / 2 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t przez 1 dobę / 4 / 7.

UWAGI:
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących przechowywania pojazdów wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 1 do siwz.
2) Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za skrócenie czasu zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, o którym mowa w Rozdz. III pkt 7 siwz - zgodnie z Rozdz. XIX siwz.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.