Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I.

» Opis zapytania

Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I”.
Usługa będzie wykonywana na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego. Zarządzającym jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego.
Zakres prac na:
ZADANIE 1 - "Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 74 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."
1. Zakres prac przy wykonywaniu wycinki drzew, obejmuje :
1) wycinkę drzew na terenie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego zgodnie z posiadanymi zezwoleniami, oraz wskazaniami Zamawiającego wraz z wywozem dłużycy, konarów i gałęzi,
2) wykonanie wycinki drzew z frezowaniem pnia na głębokość 10 cm poniżej poziomu jezdni (dotyczy drzew rosnących w poboczu drogi) oraz 10 cm poniżej poziomu gruntu (dotyczy drzew rosnących za rowem),
3) uprzątnięcie ściętych drzew i gałęzi,
4) uprzątnięcie terenu w obrębie frezowanego pnia z pozyskanego materiału drzewnego, który Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,
5) wyprofilowanie powierzchni gruntu w miejscu frezowanego pnia równo z poziomem istniejącego terenu (humusem),
6) w trakcie frezowania należy zabezpieczyć jezdnię, w taki sposób aby zapobiec wyrzuceniu odprysków biomasy na jezdnię,
7) zakup pozyskanego drewna z wycinki drzew od Zamawiającego.
8) Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego i stanowi przedmiot sprzedaży.
9) Ustala się obmiar pozyskanego drewna dla 1 szt. wyciętego drzewa:
a) dla obwodu pnia 20÷100 cm, w ilości 0,5 m3,
b) dla obwodu pnia 101÷200 cm, w ilości 1,0 m3,
c) dla obwodu pnia 201÷300 cm, w ilości 1,6 m3,
d) dla obwodu powyżej 300 cm, w ilości 2,0 m3.
10) Wykonawca zakupi od Zamawiającego drewno, pozyskane z wycinki drzew zgodnie z obmiarem określonym w § 4 ust. 3 umowy.
11) Ilość pozyskanego drewna może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia braku przydatności drewna do wykorzystania (np. ze względu na fakt, iż po wycięciu okaże się, że pień ściętego drzewa jest wewnątrz wypróchniały) musi być potwierdzona przez przedstawicieli Zamawiającego w protokole obmiaru ilości odzyskanego drewna.
12) Cena za drewno opałowe, które zakupi Wykonawca w wysokości 67 zł/m3 (brutto) ustalona została na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 131/2010 z dnia 28 września 2010 roku.
13) Rozliczenie za drewno opałowe nastąpi na podstawie faktury VAT, którą Zamawiający wystawi Wykonawcy.
14) Środki finansowe za pozyskane drewno, Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Uchybienie terminu płatności spowoduje naliczenie i pobranie ustawowych odsetek za opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia.
Zestawienie ilości drzew do usunięcia wraz z ich lokalizacją, obwodami – zawarto w kosztorysie ofertowym.
Dopuszcza się za zgodą obu stron, ustalone w protokole typowania drzew do wycinki, zmiany ilościowe i zamienne gatunków drzew do usunięcia w obrębie działania obwodów drogowych, bez wpływu na cenę i łączną ilość drzew. Takie zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
Zakres prac na:
ZADANIE 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 866 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."
1. Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pięlęgnacyjno – technicznych koron drzew, obejmuje:
1) cięcia sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów,
2) cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych i cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie,
3) cięcia korygujące i odtwarzające koronę: wady w budowie drzewa, poprawa statyki, naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr), usunięcie pędów przybyszowych.
4) cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, w skrajni drogowej, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego,
5) wywóz ściętych konarów i gałęzi oraz uporządkowanie terenu, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ludzi, mienia i ruchu drogowego,
6) wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych,
7) zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, a przy odpowiednich warunkach terenowych również metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu zabiegów cięć do wywozu konarów i gałęzi oraz uporządkowania terenu, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ludzi, mienia i ruchu drogowego.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami przy tego rodzaju czynnościach oraz z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Zestawienie ilości drzew do przycinki wraz z ich lokalizacją – zawarto w kosztorysie ofertowym.
Dopuszcza się za zgodą obu stron, ustalone w protokole typowania drzew do przycinki, zmiany ilościowe i zamienne gatunków drzew do przycięcia na określonych odcinkach dróg w obrębie działania obwodów drogowych, bez wpływu na cenę i łączną ilość drzew. Takie zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2019 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 131
Wrocław 50-440
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
ul. Kościuszki 131
Wrocław 50-440
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się