Dostawa drzewek i krzewów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzewek i krzewów w celu poprawy estetyki i wizerunku miasta Radomia. Przedmiotowe rośliny zostaną posadzone na terenie miasta Radom - parki, skwery i inne tereny obsługiwane przez Zakład Usług Komunalnych w Radomiu. Zakres dostaw oraz wykaz roślin zostały określone w załącznikach nr 1A i 1B do druku ofertowego do SIWZ. . Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego
I Materiał roślinny powinien być w pierwszym wyborze i spełniać następujące wymagania zgodnie z zaleceniami jakościowymi określonymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz spełniać poniższe wymagania jakościowe:
1. Wszystkie rośliny muszą być zgodne z gatunkami i odmianami podanymi
w załącznikach 1Ai 1B, posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania dotyczące wielkości.
2. Każda partia roślin musi być oznaczona etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską oraz ilość sztuk w partii.
3. Rośliny w kontenerach mogą być uprawiane w tym samym pojemniku nie dłużej niż przez dwa lata.
4. Wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny. Podłoże w kontenerze musi być dobrze przerośnięte korzeniami.
5. Bryła korzeniowa powinna być wilgotna i nieuszkodzona.
6. Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub w alternatywnych opakowaniach przeznaczonych do uprawy roślin. Bryły drzew o obwodzie pnia 12 cm i powyżej należy zabezpieczyć jutą i drucianą siatką nieocynkowaną.
7. Dopuszczalne są krzewy z gołym systemem korzeniowym zabezpieczone hydrożelem (system korzeniowy musi posiadać liczne drobne korzenie odchodzące od korzenia głównego) lub w alternatywnych opakowaniach przeznaczonych do uprawy roślin.
8. Wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do wielkości rośliny lub obwodu pnia mierzonego na wysokości 1 m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta korzeniami.
9. Drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy przesadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane.
10. Pnie drzew z obwodem pnia 10 cm muszą mieć co najmniej 200cm, pnie z obwodem 12cm i powyżej 250cm wysokości, a odmiany kolumnowe min.200 cm. Przewodnik musi być prosty i nie odbiegać w żadnym miejscu o więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. Kora drzewa nie może być zwiotczała lub zmarznięta.
11. Kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkości drzewa.
12. Korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego. Pęd główny nie może być uszkodzony, musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są odmiany rosnące naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub zwisający.
13. Żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd główny w tym samym miejscu.
14. Korona nie może mieć widlastych rozgałęzień (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne – na przykład dęby, graby), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa.
15. Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierać co najmniej 5 gałęzi, oprócz drzew, które w młodym wieku rzadko się rozgałęziają. Za gałąź nie można uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć co najmniej dwa lata.
16. Drzewa stożkowate ogałęzione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszą osiągnąć określą w tabeli wysokość.
17. Krzewy powinny być uprawiane w substracie torfowym.
18. Krzewy liściaste powinny być prawidłowo rozkrzewione, przycięte i posiadać określoną min. Ilość pędów zgodnie z tabelą część II załącznik nr.1
19. Krzewy nie mogą mieć nadmiernie wyciągniętych pędów, nie mogą być przerośnięte.
20. Zamawiający nie przyjmie krzewów, które nie były cięte w celu rozkrzewienia.
21. Krzewy powinny być odpowiednio nawożone.
22. Krzewy muszą posiadać odpowiedni pokrój, dobrze wykształcone pąki liściowe i odpowiednio duży system korzeniowy. Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny.

1.2.2. Wady niedopuszczalne:
1. Silne uszkodzenia mechaniczne łodyg, pąków i korzeni.
2. Korzenie skręcone w spiralę.
3. Uszkodzenia spowodowane zła, lub późną interwencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne świeże uszkodzenia gałęzi i pnia.
4. Martwice i pęknięcia kory.
5. Drzewa z obciętymi podczas wykopywania korzeniami o średnicy większej niż 2cm.
6. Krzewy z jednym/dwoma głównymi korzeniami bez licznych korzeni bocznych.
7. Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki.
8. Ślady żerowania szkodników.
9. Oznaki chorobowe.
10. Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej(luźna bryła).
11. Dostarczanie roślin sadzonych bezpośrednio przed wysyłką lub w takim okresie, że rośliny nie miały przed wysyłką możliwości utworzenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze.
12. Listwa mrozowa.
13. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny.
II Warunki dostawy
Dostawa drzewek będzie realizowana w maksimum dwóch partiach spośród asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1A i 1B do formularza ofertowego.
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy we własnej siedzibie, tj. : Radom Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15.
3. Zamawiający dokona rozładunku materiału roślinnego we własnym zakresie.
4. Zamawiający w chwili odbioru dostawy dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego (podda losowo co najmniej jedną roślinę z dostarczanej partii kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny np. przez celowe usunięcie podłoża z korzeni). Zamawiający nie ma obowiązku zapłacić Wykonawcy za rośliny zniszczone.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia roślin u Wykonawcy przed dostawą. Miejsce, termin dostawy oraz ilość poszczególnych partii materiału roślinnego z wyszczególnieniem gatunków Wykonawca winien uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym.
6. Termin dostawy, nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Sucha 15
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
ul. Sucha 15
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.