Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w Krytej Pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy ul. Chełmońskiego 43a.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług związanych z obsługą ratowniczą Krytej Pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 43a, w skład której wchodzą:
basen pływacki o wymiarach: 25,0 m × 12,5 m, 6 torów o głębokości od 1,40 m do 1,80 m
basen rekreacyjny o nieregularnych kształtach, pow. lustra wody 100,15 m2 i gł. od 0,50 m do 0,90 m

Szczegółowy zakres obowiązków ratownika określa
a) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 r.) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
b) Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482),
c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108) ze zm.,
d) Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2195,),
e) Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160) ze zm,
f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) tekst jedn. z dnia 28 sierpnia 2003 (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) ze zm.,
g) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286) ze zm,
h) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne Dz. U. z 2012 r., poz. 261) ze zm.
i) Oraz zgodnie z innymi przepisami, zaleceniami i instrukcjami wynikającymi ze specyfiki wykonywanej usługi w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na Pływalni, a obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej. Z zachowaniem tzw. zasad dobrych doświadczeń, praktyki i taktyki ratowniczej.

3.3. Obowiązki Wykonawcy:
I. Zamawiający wymaga zabezpieczenia ratowniczego z zakresu organizacyjnego, osobowego i pomocy przedlekarskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8:00 – 22:00, a w szczególności:
• Podejmowania skutecznych działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realnego bezpieczeństwa użytkownikom i pracownikom obiektu oraz skutecznej reakcji w sytuacjach wypadkowych w wodzie i poza nią.
• Podejmowania działań prewencyjnych, obejmujących analizę ryzyka wypadkowego i wdrażanie odpowiednich środków zaradczych.
• Zapewnienia udzielenia skutecznej pomocy w razie wypadku, obejmującej działania ratownicze oraz udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
• Podejmowania właściwych, z punktu widzenia prawa i bezpieczeństwa, działań powypadkowych.
• Przeprowadzania instruktażu bezpieczeństwa dla grup zorganizowanych korzystających z krytej pływalni.
• Udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym np. w wejściu i wyjściu z wody.
• W razie potrzeby udzielania osobom poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy.
• Bieżącego uzupełniania apteczek znajdujących się w pomieszczeniu ratowników, w sprzęt medyczny, artykuły opatrunkowe, środki pierwszej pomocy, tlen medyczny, wyposażenie do wykonywania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
• Zabezpieczenia kompletnego wyposażenia ratowników (stroje ratownicze, gwizdki).
• Zakres obowiązków ratownika będzie obejmował:
a) Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie hali basenowej i natrysków.
b) Kontrola sprzętu medycznego i ratowniczego na obiekcie pływalni.
c) Codzienne potwierdzenie własnoręcznym podpisem objęcia określonego stanowiska pełnienia dyżuru.
d) Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
e) Zakaz używania telefonów komórkowych podczas pełnienia służby na stanowisku ratowniczym, z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne będzie wezwanie pomocy np. medycznej,
f) Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.
g) Sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczeń regulaminu Pływalni.
h) Oczyszczenie powierzchni wody i dna z wszelkich niepożądanych przedmiotów.
i) Pomoc w zakładaniu i zdejmowaniu lin i innych drobnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Pływalni.
j) Przeciwdziałanie użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
k) Udzielenie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu obowiązującego na Pływalni.
l) Reagowanie na wszelkie naruszenia Regulaminu obowiązującego na Pływalni.
m) Kontrolowanie warunków kąpieli i rejestrowanie wyników kontroli w dzienniku dyżurów.
n) Nadzór nad przestrzeganiem harmonogramu zajęć przedstawionym w grafiku Pływalni.
o) Sprawdzenie stanu apteczki medycznej, uzupełnienie oraz pilnowanie terminów ważności materiałów znajdujących się w apteczce.
p) Dopilnowanie opuszczenia hali basenowej w szczególności niecek basenowych, stref natrysków i przebieralni przez wszystkich użytkowników po godzinach otwarcia Pływalni oraz współpraca z służbą ochrony.
q) Nadzór nad właściwym stosownym do pory dnia, warunków i zajętości niecek, oświetleniem hali basenowej.
r) Pracownicy Wykonawcy, zobowiązani są także do prowadzenia nadzoru w zakresie, przestrzegania przez osoby korzystające z basenu obowiązującego Regulaminu Pływalni, przepisów BHP i ppoż.
s) Pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych, zamierzających korzystać z pływalni o obowiązujących przepisach regulaminowych (zakaz spożywania posiłków i napojów w hali basenowej, zakaz biegania, zakaz skoków do wody, zakaz przebywania na hali basenowej osób towarzyszących, rodziców lub opiekunów – nie dotyczy osób niepełnosprawnych).
t) Przestrzeganie obowiązku skorzystania przez grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne z kąpieli pod natryskiem, przed wejściem na halę basenową, posiadania czepków kąpielowych i odpowiedniego stroju kąpielowego.
u) Opuszczenie stanowiska może nastąpić wyłącznie na czas przerw regulaminowych, określonych przepisami prawa pracy. W przypadku nagłej konieczności opuszczenie stanowiska, fakt ten musi zostać zgłoszony pracownikowi recepcji pływalni oraz odnotowany w Dzienniku pracy ratowników.
v) Utrzymanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.
w) Nadzór nad ruchem osób w obrębie hali basenowej, szatni, natrysków i trybun.
x) Rozpoczynanie dyżuru na 15 minut przed otwarciem (w celu przygotowania basenu do zajęć) i kończenie dyżuru 15 minut po zakończeniu godzin pracy pływalni (w celu przygotowania basenu do sprzątania).
y) Przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych Zamawiającego. Dbanie o dobre imię Pływalni i Zamawiającego.
z) Wykonywanie poleceń kierownictwa obiektu (w ramach zakresu obowiązków), a w przypadku przerw w zajęciach, wykonywanie wskazanych czynności porządkowych związanych z przygotowaniem obiektu do zajęć dydaktycznych lub zawodów oraz uporządkowania obiektu po zawodach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Ochrona
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.