„Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Nr ref. DDD.69097.1.2019, ID: 213471

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Oferta Wykonawcy (Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji).)
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono:

1. Ogłoszenie o zamówieniu;
2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do 5.1 oraz nr 8;
3. Załączniki od nr 1 do 5.1 oraz nr 8 do SIWZ - w wersji edytowalnej;
4. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami;
5. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór Wniosku o płatność wraz z załącznikami;
6. Załącznik nr 7 do SIWZ - ESPD - druk JEDZ.


Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi doradcze
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się