Utrzymanie i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych - Utrzymanie i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w Ekspozyturze Zarzadzania Ruchem Kolejowym w Lublinie

» Opis zapytania

Świadczenie usług utrzymania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych (grzewczo-chłodniczych) w Ekspozyturze Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie.

W załączeniu:
- Projekt Umowy,
- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
- Załącznik nr 3 do OPZ - wzór Protokołu zdawczo - odbiorczego,
- Klauzula informacyjna (RODO),
- Oświadczenie Wykonawcy dot. zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO.

Do upływu terminu składania ofert Wykonawcy zobowiązani są do załączenia wraz z ofertą cenową następujących dokumentów:

1) podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji KRS/CEIDG lub zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem Oświadczenia Wykonawcy dot. zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO. Wykonawcy winni załączyć również pełnomocnictwo,

2) ważnego certyfikatu (np. Certyfikat dla Przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, Certyfikat Autoryzacyjny itp.) o którym mowa w OPZ,

3) w przypadku, gdy ważność certyfikatu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, jest krótsza niż czas trwania Umowy, Wykonawca winien załączyć również oświadczenie, w którym zobowiąże się do zagwarantowania ciągłości certyfikatu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. finansowych i ekonomicznych/Centrala IF/ILG Biuro Logistyki/ILG Z-ca dyr. 2/ILG SSP ds. zam niskocen or ele proc zak, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. finansowych i ekonomicznych/Centrala IF/ILG Biuro Logistyki/ILG Z-ca dyr. 2/ILG SSP ds. zam niskocen or ele proc zak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się