„Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych (60+), zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice, uczestników/czek projektu „Coby Starzikom żyło sie lepij”- kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych (60+), zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice, uczestników/czek projektu „Coby Starzikom żyło sie lepij- kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic”.
2. Wsparciem w postaci wymienionych usług będą objęte osoby niesamodzielne ze względu na wiek (tj. osoba nieaktywna zawodowo, w wieku +60, która wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania, co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego), zwanych dalej uczestnikami/czkami, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).
3. Usługi swoim zakresem dopasowane zostaną do indywidualnych potrzeb uczestnika/czki, zgodnie z opracowaną diagnozą i przy ścisłej współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym, działającym w Centrum Wsparcia Seniora.
4. Wykonawca deklaruje gotowość wykonywania usług nieprzerwanie i właściwie pod względem jakości przez 7 dni w tygodniu, w ustalonych przez Zamawiającego godzinach oraz w zleconym wymiarze i zakresie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekunów/opiekunki, którzy/które spełniają określone wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji do wykonywania usług oraz zostali/zostały zapoznani/e z zakresem obowiązków w formie pisemnej.
5. W ramach zadania planuje się objąć usługami osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z przedmiotowych usług, tj.:
a) od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r.- 15 osób,
b) 01.12.2019 r.- 30.11.2020 r.- 15 osób,
c) 01.12.2020 r. – 30.09.2021 r.- 10 osób.
6. Planowana ilość opiekunów/opiekunek to 5 osób, w tym 1 świadczący/świadcząca usługi specjalistyczne.
7. Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy pzp
w zakresie ilości godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z którym w przedmiocie zamówienia określa się jego podstawową wielkość oraz wielkość rozszerzoną. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie
8. Podstawowa ilość godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych to:
a) usługi opiekuńcze:
- w roku 2019 - 5 040 godzin,
- w roku 2020 – 6 714 godzin,
- w roku 2021 – 3 640 godziny,
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- w roku 2019 - 1 260 godzin,
- w roku 2020 –1 678 godzin,
- w roku 2021 – 910 godziny.
9. Liczba godzin może ulec rozszerzeniu o nie więcej niż 20 % w stosunku do ilości określonych w ust. 14 w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika/czki, zlecenia lekarskiego określającego ilość godzin, pogorszenia stanu zdrowia uczestnika/czki, zgonu lub rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
10. Pomoc w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej, w której określa się datę rozpoczęcia, datę zakończenia, ilość godzin oraz zakres usług.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.